1. విద్యార్థులు : తరగతి :: మంత్రులు :
 1. మండలి
 2. సమితి
 3. సభ
 4. సమావేశం
2. ఫ్యాక్టరికి కార్మికుడిలా ల్యాబోరేటరీకి...
 1. ఉద్యోగి
 2. డాక్టర్
 3. శాస్త్రవేత్త
 4. టెస్ట్ ట్యూబ్
3. రచయిత : కలం :: చెఫ్ : ?
 1. సూది
 2. రంపం
 3. గొడ్డలి
 4. చాకు

4. రైతు : నాగలి :: డాక్టర్ : ?
 1. దుస్తులు
 2. స్టెతస్కోప్
 3. బిల్డింగ్
 4. డబ్బులు
5. రచయిత : పుస్తకం :: రైతు : ?
 1. పంట
 2. చెట్లు
 3. నేల
 4. పొలం

6. గాలం : చేప ::?
 1. గ్లౌజ్ : బంతి
 2. స్టేడియం : ఆటలు
 3. స్థలం : సభావళి
 4. సింపోజియం : మ్యూజిక్
7. ఫర్నిచర్ : కలప :: గోడ : ?
 1. నీరు
 2. విత్తనం
 3. ఇటుక
 4. సిమెంటు

8. ప్రయోగశాల : క్రిములు ::?
 1. అటస్థలం : ఆటలు
 2. వేదశాల : గ్రహాలు
 3. గ్రంథాలయం : పుస్తకాలు
 4. పాఠశాల : విద్యార్థులు
9. పెన్సిల్ : ఎరేజర్ :: కప్ : ?
 1. అన్సర్
 2. ప్లేట్
 3. బ్రౌజర్
 4. సాసర్

10. డాక్టర్ : ఆసుపత్రి :: టిచర్ : ?
 1. పాకశాల
 2. కళాశాల
 3. ప్రయోగశాల
 4. కర్మాగారం

Post your comments

Your mobile number will not be published.

View Comments

 1. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 289 Telugu
 2. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 288 Telugu
 3. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 287 Telugu
 4. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 286 Telugu
 5. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 285 Telugu
 6. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 284 Telugu
 7. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 283 Telugu
 8. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 282 Telugu
 9. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 281 Telugu
 10. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 280 Telugu
 11. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 279 Telugu
 12. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 278 Telugu
 13. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 277 Telugu
 14. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 276 Telugu
 15. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 275 Telugu
 16. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 274 Telugu
 17. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 273 Telugu
 18. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 272 Telugu
 19. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 271 Telugu
 20. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 270 Telugu
 21. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 269 Telugu
 22. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 268 Telugu
 23. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 267 Telugu
 24. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 266 Telugu
 25. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 265 Telugu
 26. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 264 Telugu
 27. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 263
 28. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 262
 29. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 261
 30. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 260 Telugu
 31. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 259 Telugu
 32. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 258 Telugu
 33. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 257 Telugu
 34. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 256 Telugu
 35. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 255 Telugu
 36. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 254 Telugu
 37. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 253 Telugu
 38. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 252 Telugu
 39. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 251 Telugu
 40. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 250 Telugu
 41. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 249 Telugu
 42. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 248 Telugu
 43. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 247 Telugu
 44. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 246 Telugu
 45. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 245 Telugu
 46. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 244 Telugu
 47. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 243 Telugu
 48. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 242 Telugu
 49. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 241 Telugu
 50. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 240 Telugu
 51. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 239 Telugu
 52. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 238 Telugu
 53. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 237 Telugu
 54. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 236 Telugu
 55. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 235 Telugu
 56. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 234 Telugu
 57. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 233 Telugu
 58. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 232 Telugu
 59. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 231 Telugu
 60. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 230 Telugu
 61. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 229 Telugu
 62. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 228 Telugu
 63. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 227 Telugu
 64. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 226 Telugu
 65. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 225 Telugu
 66. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 224 Telugu
 67. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 223 Telugu
 68. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 222 Telugu
 69. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 221 Telugu
 70. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 220 Telugu
 71. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 219 Telugu
 72. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 218 Telugu
 73. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 217 Telugu
 74. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 216 Telugu
 75. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 215 Telugu
 76. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 214 Telugu
 77. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 213 Telugu
 78. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 212 Telugu
 79. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 211 Telugu
 80. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 210 Telugu
 81. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 209 Telugu
 82. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 208 Telugu
 83. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 207 Telugu
 84. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 206 Telugu
 85. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 205 Telugu
 86. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 204 Telugu
 87. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 203 Telugu
 88. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 202 Telugu
 89. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 201 Telugu
 90. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 200
 91. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 199
 92. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 198
 93. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 197
 94. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 196
 95. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 195 Telugu
 96. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 194 Telugu
 97. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 193 Telugu
 98. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 192 Telugu
 99. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 191 Telugu
 100. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 190 Telugu
 101. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 189
 102. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 188
 103. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 187
 104. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 186
 105. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 185
 106. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 184
 107. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 183
 108. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 182
 109. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 181 Telugu
 110. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 180 Telugu
 111. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 179 Telugu
 112. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 178 Telugu
 113. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 177 Telugu
 114. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 176 Telugu
 115. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 175 Telugu
 116. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 174
 117. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 173
 118. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 172
 119. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 171
 120. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 170
 121. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 169 Telugu
 122. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 168 Telugu
 123. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 167
 124. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 166
 125. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 165
 126. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 164
 127. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 163
 128. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 162
 129. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 161
 130. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 160
 131. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 159
 132. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 158
 133. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 157
 134. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 156
 135. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 155
 136. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 154
 137. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 153
 138. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 152
 139. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 151
 140. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 150
 141. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 149
 142. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 148
 143. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 147
 144. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 146
 145. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 145
 146. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 144
 147. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 143
 148. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 142
 149. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 141
 150. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 140 Telugu
 151. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 139 Telugu
 152. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 138 Telugu
 153. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 137 Telugu
 154. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 136 Telugu
 155. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 135 Telugu
 156. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 134 Telugu
 157. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 133 Telugu
 158. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 132 Telugu
 159. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 131 Telugu
 160. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 130 Telugu
 161. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 129 Telugu
 162. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 128 Telugu
 163. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 127 Telugu
 164. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 126 Telugu
 165. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 125 Telugu
 166. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 124 Telugu
 167. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 123 Telugu
 168. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 122 Telugu
 169. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 121 Telugu
 170. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 120 Telugu
 171. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 119 Telugu
 172. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 118 Telugu
 173. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 117 Telugu
 174. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 116 Telugu
 175. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 115 Telugu
 176. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 114 Telugu
 177. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 113 Telugu
 178. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 112 Telugu
 179. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 111 Telugu
 180. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 110 Telugu
 181. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 109 Telugu
 182. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 108 Telugu
 183. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 107 Telugu
 184. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 106 Telugu
 185. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 105 Telugu
 186. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 104 Telugu
 187. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 103 Telugu
 188. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 102 Telugu
 189. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 101 Telugu
 190. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 100 Telugu
 191. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 99 Telugu
 192. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 98 Telugu
 193. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 97 Telugu
 194. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 96 Telugu
 195. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 95 Telugu
 196. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 94 Telugu
 197. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 93 Telugu
 198. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 92 Telugu
 199. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 91 Telugu
 200. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 90 Telugu
 201. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 89 Telugu
 202. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 88 Telugu
 203. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 87 Telugu
 204. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 86 Telugu
 205. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 85 Telugu
 206. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 84 Telugu
 207. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 83 Telugu
 208. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 82 Telugu
 209. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 81 Telugu
 210. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 80 Telugu
 211. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 79 Telugu
 212. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 78 Telugu
 213. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 77 Telugu
 214. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 76 Telugu
 215. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 75 Telugu
 216. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 74 Telugu
 217. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 73 Telugu
 218. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 72 Telugu
 219. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 71 Telugu
 220. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 70 Telugu
 221. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 69 Telugu
 222. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 68 Telugu
 223. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 67 Telugu
 224. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 66 Telugu
 225. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 65 Telugu
 226. General Knowledge Quiz Exams on Khilji Dynasty of Delhi Sultanate - Test 64
 227. General Knowledge Quiz Exams on Ilbari Dynasty of Delhi Sultanate - Test 63
 228. General Knowledge Quiz Exams on Sport Formula - Test 62
 229. General Knowledge Quiz Exams on Kidney and its Diseases - Test 61
 230. General Knowledge Quiz Exams on Chandrayaan 2 Important - Test 60
 231. General Knowledge Quiz Exams on NASA Missions - Test 59
 232. General Knowledge Quiz Exams on August is celebrated - Test 58
 233. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 57 Telugu
 234. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 56 Telugu
 235. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 55 Telugu
 236. General Knowledge Quiz Exams - Test 54
 237. General Knowledge Quiz Exams - Test 53
 238. General Knowledge Quiz Exams - Test 52
 239. General Knowledge Quiz Exams - Test 51
 240. General Knowledge Quiz Exams on World History - Test 50 Telugu
 241. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 49 Telugu
 242. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 48 Telugu
 243. General Knowledge Quiz Exams on Indian Economy - Test 47 Telugu
 244. General Knowledge Quiz Exams on Indian History - Test 46 Telugu
 245. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 45 Telugu
 246. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 44 Telugu
 247. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 43 Telugu
 248. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 42 Telugu
 249. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 41 Telugu
 250. General Knowledge Quiz Exams on Logical Reasoning - Test 40 Telugu
 251. General Knowledge Quiz Exams on Disaster Management - Test 39 Telugu
 252. General Knowledge Quiz Exams on World History - Test 38 Telugu
 253. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 37 Telugu
 254. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 36 Telugu
 255. General Knowledge Quiz Exams on Indian History - Test 35 Telugu
 256. General Knowledge Quiz Exams on Indian Geography - Test 34 Telugu
 257. General Knowledge Quiz Exams on Environmental Issues - Test 33 Telugu
 258. General Knowledge Quiz Exams on AP Chemistry - Test 32 Telugu
 259. General Knowledge Quiz Exams on AP Biology - Test 31 Telugu
 260. General Knowledge Quiz Exams on AP History - Test 30 Telugu
 261. General Knowledge Quiz Exams on AP Economy - Test 29 Telugu
 262. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 16 Telugu
 263. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 17 Telugu
 264. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 18 Telugu
 265. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 19 Telugu
 266. General Knowledge - Test 1
 267. General Knowledge - Test 2
 268. General Knowledge - Test 3
 269. General Knowledge - Test 4
 270. General Knowledge - Test 5
 271. General Knowledge - Test 6
 272. General Knowledge - Test 7
 273. General Knowledge Economic Survey 2019 - Test 8
 274. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 9
 275. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 10
 276. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 11
 277. General Knowledge Quiz on Archaeological - Test 12
 278. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 13
 279. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 14
 280. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 15
 281. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 20
 282. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 21
 283. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 22
 284. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 23
 285. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 24
 286. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Polity Chief Mminister of the State - Test 25
 287. General Knowledge Quiz Exams and on Important Days in August - Test 26
 288. General Knowledge Quiz Exams and on Fundamental Duties of Citizens of India - Test 27
 289. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Polity-features of Indian-constitution - Test 28