1. కింది వాటిలో ప్రకృతి వైపరీత్యం కానిది ---
 1. వరదలు
 2. అంటువ్యాధులు
 3. కరువు
 4. భూకంపం
2. కింది వాటిలో సహజ విపత్తు -----
 1. వరదలు
 2. తుపాను
 3. కరువు
 4. పైవన్నీ
3. కింది వాటిలో ఏ ప్రాంతంలో భూకంపాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తాయి?
 1. పసిఫిక్ మహా సముద్రం
 2. అరేబియన్ సముద్రం
 3. అట్లాంటిక్ మహా సముద్రం
 4. హిందూ మహా సముద్రం

4. మనదేశంలో 12 శాతం భూభాగం ఏ విపత్తుకు గురవుతుంది?
 1. వరదలు
 2. భూకంపాలు
 3. తుపానులు
 4. అగ్నిపర్వతాలు
5. విపత్తులకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరైంది
 1. విపత్తు దుష్పలితాలను తగ్గించవచ్చు
 2. విపత్తులను నివారించవచ్చు
 3. విపత్తులను ఊహించవచ్చు
 4. విపత్తులను ఎదుర్కోవచ్చు

6. మనదేశంలో తొలి భూకంప నమోదు కేంద్రాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు?
 1. న్యూఢిల్లీ
 2. హైదరాబాద్
 3. ముంబై
 4. కోల్‌కతా
7. దేశ భూభాగంలో ఎంత భాగం భూపాతాల ప్రభావం పరిధిలో ఉంది?
 1. 8%
 2. 15%
 3. 12%
 4. 10%

8. వైపరీత్యాల అధ్యయనంపై 1999లో కె.సి.పంత్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన అత్యున్నతాధికార కమిటీ దేశంలో ఎన్ని రకాల విపత్తులను గుర్తించింది?
 1. 31
 2. 21
 3. 11
 4. 10
9. భారత ప్రభుత్వం విపత్తు నిర్వహణ చట్టాన్ని ఎప్పుడు చేసింది?
 1. 2005, మే 24
 2. 2005, మే 20
 3. 2005, మే 25
 4. 2005, మే 22

10. ఇండియాలో ఎంత శాతం భూ భాగం భూకంపాలకు గురవుతుంది?
 1. 70శాతం
 2. 58 శాతం
 3. 56 శాతం
 4. 68 శాతం

Post your comments

Your mobile number will not be published.

View Comments

 1. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 289 Telugu
 2. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 288 Telugu
 3. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 287 Telugu
 4. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 286 Telugu
 5. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 285 Telugu
 6. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 284 Telugu
 7. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 283 Telugu
 8. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 282 Telugu
 9. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 281 Telugu
 10. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 280 Telugu
 11. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 279 Telugu
 12. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 278 Telugu
 13. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 277 Telugu
 14. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 276 Telugu
 15. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 275 Telugu
 16. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 274 Telugu
 17. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 273 Telugu
 18. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 272 Telugu
 19. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 271 Telugu
 20. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 270 Telugu
 21. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 269 Telugu
 22. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 268 Telugu
 23. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 267 Telugu
 24. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 266 Telugu
 25. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 265 Telugu
 26. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 264 Telugu
 27. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 263
 28. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 262
 29. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 261
 30. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 260 Telugu
 31. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 259 Telugu
 32. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 258 Telugu
 33. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 257 Telugu
 34. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 256 Telugu
 35. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 255 Telugu
 36. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 254 Telugu
 37. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 253 Telugu
 38. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 252 Telugu
 39. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 251 Telugu
 40. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 250 Telugu
 41. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 249 Telugu
 42. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 248 Telugu
 43. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 247 Telugu
 44. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 246 Telugu
 45. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 245 Telugu
 46. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 244 Telugu
 47. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 243 Telugu
 48. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 242 Telugu
 49. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 241 Telugu
 50. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 240 Telugu
 51. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 239 Telugu
 52. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 238 Telugu
 53. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 237 Telugu
 54. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 236 Telugu
 55. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 235 Telugu
 56. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 234 Telugu
 57. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 233 Telugu
 58. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 232 Telugu
 59. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 231 Telugu
 60. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 230 Telugu
 61. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 229 Telugu
 62. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 228 Telugu
 63. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 227 Telugu
 64. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 226 Telugu
 65. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 225 Telugu
 66. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 224 Telugu
 67. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 223 Telugu
 68. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 222 Telugu
 69. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 221 Telugu
 70. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 220 Telugu
 71. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 219 Telugu
 72. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 218 Telugu
 73. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 217 Telugu
 74. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 216 Telugu
 75. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 215 Telugu
 76. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 214 Telugu
 77. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 213 Telugu
 78. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 212 Telugu
 79. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 211 Telugu
 80. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 210 Telugu
 81. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 209 Telugu
 82. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 208 Telugu
 83. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 207 Telugu
 84. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 206 Telugu
 85. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 205 Telugu
 86. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 204 Telugu
 87. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 203 Telugu
 88. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 202 Telugu
 89. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 201 Telugu
 90. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 200
 91. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 199
 92. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 198
 93. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 197
 94. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 196
 95. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 195 Telugu
 96. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 194 Telugu
 97. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 193 Telugu
 98. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 192 Telugu
 99. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 191 Telugu
 100. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 190 Telugu
 101. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 189
 102. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 188
 103. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 187
 104. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 186
 105. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 185
 106. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 184
 107. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 183
 108. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 182
 109. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 181 Telugu
 110. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 180 Telugu
 111. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 179 Telugu
 112. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 178 Telugu
 113. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 177 Telugu
 114. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 176 Telugu
 115. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 175 Telugu
 116. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 174
 117. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 173
 118. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 172
 119. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 171
 120. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 170
 121. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 169 Telugu
 122. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 168 Telugu
 123. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 167
 124. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 166
 125. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 165
 126. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 164
 127. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 163
 128. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 162
 129. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 161
 130. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 160
 131. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 159
 132. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 158
 133. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 157
 134. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 156
 135. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 155
 136. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 154
 137. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 153
 138. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 152
 139. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 151
 140. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 150
 141. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 149
 142. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 148
 143. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 147
 144. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 146
 145. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 145
 146. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 144
 147. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 143
 148. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 142
 149. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 141
 150. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 140 Telugu
 151. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 139 Telugu
 152. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 138 Telugu
 153. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 137 Telugu
 154. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 136 Telugu
 155. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 135 Telugu
 156. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 134 Telugu
 157. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 133 Telugu
 158. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 132 Telugu
 159. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 131 Telugu
 160. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 130 Telugu
 161. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 129 Telugu
 162. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 128 Telugu
 163. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 127 Telugu
 164. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 126 Telugu
 165. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 125 Telugu
 166. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 124 Telugu
 167. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 123 Telugu
 168. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 122 Telugu
 169. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 121 Telugu
 170. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 120 Telugu
 171. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 119 Telugu
 172. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 118 Telugu
 173. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 117 Telugu
 174. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 116 Telugu
 175. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 115 Telugu
 176. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 114 Telugu
 177. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 113 Telugu
 178. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 112 Telugu
 179. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 111 Telugu
 180. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 110 Telugu
 181. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 109 Telugu
 182. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 108 Telugu
 183. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 107 Telugu
 184. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 106 Telugu
 185. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 105 Telugu
 186. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 104 Telugu
 187. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 103 Telugu
 188. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 102 Telugu
 189. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 101 Telugu
 190. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 100 Telugu
 191. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 99 Telugu
 192. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 98 Telugu
 193. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 97 Telugu
 194. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 96 Telugu
 195. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 95 Telugu
 196. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 94 Telugu
 197. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 93 Telugu
 198. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 92 Telugu
 199. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 91 Telugu
 200. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 90 Telugu
 201. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 89 Telugu
 202. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 88 Telugu
 203. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 87 Telugu
 204. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 86 Telugu
 205. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 85 Telugu
 206. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 84 Telugu
 207. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 83 Telugu
 208. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 82 Telugu
 209. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 81 Telugu
 210. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 80 Telugu
 211. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 79 Telugu
 212. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 78 Telugu
 213. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 77 Telugu
 214. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 76 Telugu
 215. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 75 Telugu
 216. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 74 Telugu
 217. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 73 Telugu
 218. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 72 Telugu
 219. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 71 Telugu
 220. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 70 Telugu
 221. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 69 Telugu
 222. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 68 Telugu
 223. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 67 Telugu
 224. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 66 Telugu
 225. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 65 Telugu
 226. General Knowledge Quiz Exams on Khilji Dynasty of Delhi Sultanate - Test 64
 227. General Knowledge Quiz Exams on Ilbari Dynasty of Delhi Sultanate - Test 63
 228. General Knowledge Quiz Exams on Sport Formula - Test 62
 229. General Knowledge Quiz Exams on Kidney and its Diseases - Test 61
 230. General Knowledge Quiz Exams on Chandrayaan 2 Important - Test 60
 231. General Knowledge Quiz Exams on NASA Missions - Test 59
 232. General Knowledge Quiz Exams on August is celebrated - Test 58
 233. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 57 Telugu
 234. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 56 Telugu
 235. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 55 Telugu
 236. General Knowledge Quiz Exams - Test 54
 237. General Knowledge Quiz Exams - Test 53
 238. General Knowledge Quiz Exams - Test 52
 239. General Knowledge Quiz Exams - Test 51
 240. General Knowledge Quiz Exams on World History - Test 50 Telugu
 241. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 49 Telugu
 242. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 48 Telugu
 243. General Knowledge Quiz Exams on Indian Economy - Test 47 Telugu
 244. General Knowledge Quiz Exams on Indian History - Test 46 Telugu
 245. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 45 Telugu
 246. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 44 Telugu
 247. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 43 Telugu
 248. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 42 Telugu
 249. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 41 Telugu
 250. General Knowledge Quiz Exams on Logical Reasoning - Test 40 Telugu
 251. General Knowledge Quiz Exams on Disaster Management - Test 39 Telugu
 252. General Knowledge Quiz Exams on World History - Test 38 Telugu
 253. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 37 Telugu
 254. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 36 Telugu
 255. General Knowledge Quiz Exams on Indian History - Test 35 Telugu
 256. General Knowledge Quiz Exams on Indian Geography - Test 34 Telugu
 257. General Knowledge Quiz Exams on Environmental Issues - Test 33 Telugu
 258. General Knowledge Quiz Exams on AP Chemistry - Test 32 Telugu
 259. General Knowledge Quiz Exams on AP Biology - Test 31 Telugu
 260. General Knowledge Quiz Exams on AP History - Test 30 Telugu
 261. General Knowledge Quiz Exams on AP Economy - Test 29 Telugu
 262. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 16 Telugu
 263. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 17 Telugu
 264. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 18 Telugu
 265. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 19 Telugu
 266. General Knowledge - Test 1
 267. General Knowledge - Test 2
 268. General Knowledge - Test 3
 269. General Knowledge - Test 4
 270. General Knowledge - Test 5
 271. General Knowledge - Test 6
 272. General Knowledge - Test 7
 273. General Knowledge Economic Survey 2019 - Test 8
 274. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 9
 275. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 10
 276. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 11
 277. General Knowledge Quiz on Archaeological - Test 12
 278. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 13
 279. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 14
 280. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 15
 281. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 20
 282. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 21
 283. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 22
 284. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 23
 285. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 24
 286. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Polity Chief Mminister of the State - Test 25
 287. General Knowledge Quiz Exams and on Important Days in August - Test 26
 288. General Knowledge Quiz Exams and on Fundamental Duties of Citizens of India - Test 27
 289. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Polity-features of Indian-constitution - Test 28