1. రెగ్యులేటింగ్ చట్టంలోని లోపాలను సవరించడానికి 1784లో రూపొందించిన చట్టం?
  1. ప్రెసిడెన్సీ చట్టం
  2. పిట్స్ ఇండియా చట్టం
  3. ఫోరెన్సిక్ చట్టం
  4. కోర్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ చట్టం
2. వ్యక్తి పాలన కంటే చట్టబద్ధమైన పాలనే ఉత్తమమైంది’ అని పేర్కొన్న రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడు?
  1. ప్లేటో
  2. రూసో
  3. సోక్రటిస్
  4. అరిస్టాటిల్
3. ఈస్టిండియా కంపెనీ పాలనలో వ్యాపార, రాజకీయ కార్యకలాపాలను వేరు చేస్తూ ‘ద్వంద్వ పాలనను’ ఏ చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టారు?
  1. పిట్స్ ఇండియా చట్టం
  2. సెటిల్ మెంట్ చట్టం
  3. రెగ్యులేటింగ్ చట్టం
  4. కౌన్సిల్ చట్టం

4. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత పరిణామ క్రమాన్ని ఆరు దశలుగా పేర్కొన్నవారు?
  1. కె.ఎం.మున్షీ
  2. డి.డి.బసు
  3. అవస్తి, మహేశ్వరి
  4. బి.సి.రావత్
5. బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ లోని సభ్యుల జీతాలు, ఇతర ఖర్చులు భారతదేశ రెవెన్యూ నుంచి చెల్లించే విధానాన్ని ఏ చట్టం ద్వారా నిర్దేశించారు?
  1. చార్టర్ చట్టం – 1753
  2. చార్టర్ చట్టం – 1793
  3. చార్టర్ చట్టం – 1813
  4. చార్టర్ చట్టం – 1713

6. ఈస్టిండియా కంపెనీ పాలనలో జరుగుతున్న అవినీతిని వెలికితీయడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎవరి అధ్యక్షతన రహస్య కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది?
  1. జాన్ హైడ్
  2. జనరల్ బుర్గోయిన్
  3. ఎలిజాఇంఫే
  4. విలియంపిట్
7. తేయాకు వ్యాపారం, చైనాతో వ్యాపారం మినహా ఈస్టిండియా కంపెనీ వర్తక గుత్తాధిపత్యాన్ని తొలగించిన చట్టం?
  1. పిట్స్ ఇండియా చట్టం – 1784
  2. చార్టర్ చట్టం – 1813
  3. చార్టర్ చట్టం – 1793
  4. రెగ్యులేటింగ్ చట్టం – 1773

8. భారత్ లోని ఈస్టిండియా కంపెనీ పాలనను క్రమబద్ధం చేయడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం రూపొందించిన మొదటి చట్టం?
  1. చార్టర్ చట్టం – 1600
  2. రెగ్యులేటింగ్ చట్టం – 1773
  3. చార్టర్ చట్టం – 1613
  4. రెగ్యులేటింగ్ చట్టం – 1713
9. భారత్ లో విద్యాభివృద్ధి కోసం ఏడాదికి రూ.లక్ష కేటాయించే విధానాన్ని ఏ చట్టం ద్వారా నిర్దేశించారు?
  1. చార్టర్ చట్టం – 1793
  2. చార్టర్ చట్టం – 1853
  3. చార్టర్ చట్టం – 1833
  4. చార్టర్ చట్టం – 1813

10. ఈస్టిండియా కంపెనీ పాలనను నియంత్రించేoదుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ‘సెటిల్ మెంట్’ చట్టాన్ని ఎప్పుడు రూపొందించింది?
  1. 1775
  2. 1781
  3. 1779
  4. 1783

Post your comments

Your mobile number will not be published.

View Comments

  1. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 289 Telugu
  2. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 288 Telugu
  3. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 287 Telugu
  4. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 286 Telugu
  5. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 285 Telugu
  6. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 284 Telugu
  7. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 283 Telugu
  8. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 282 Telugu
  9. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 281 Telugu
  10. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 280 Telugu
  11. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 279 Telugu
  12. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 278 Telugu
  13. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 277 Telugu
  14. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 276 Telugu
  15. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 275 Telugu
  16. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 274 Telugu
  17. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 273 Telugu
  18. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 272 Telugu
  19. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 271 Telugu
  20. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 270 Telugu
  21. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 269 Telugu
  22. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 268 Telugu
  23. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 267 Telugu
  24. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 266 Telugu
  25. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 265 Telugu
  26. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 264 Telugu
  27. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 263
  28. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 262
  29. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 261
  30. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 260 Telugu
  31. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 259 Telugu
  32. General Knowledge Quiz Exams on Maths - Test 258 Telugu
  33. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 257 Telugu
  34. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 256 Telugu
  35. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 255 Telugu
  36. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 254 Telugu
  37. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 253 Telugu
  38. General Knowledge Quiz Exams on General Science - Test 252 Telugu
  39. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 251 Telugu
  40. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 250 Telugu
  41. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 249 Telugu
  42. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 248 Telugu
  43. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 247 Telugu
  44. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 246 Telugu
  45. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 245 Telugu
  46. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 244 Telugu
  47. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 243 Telugu
  48. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 242 Telugu
  49. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 241 Telugu
  50. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 240 Telugu
  51. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 239 Telugu
  52. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 238 Telugu
  53. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 237 Telugu
  54. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 236 Telugu
  55. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 235 Telugu
  56. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 234 Telugu
  57. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 233 Telugu
  58. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 232 Telugu
  59. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 231 Telugu
  60. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 230 Telugu
  61. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 229 Telugu
  62. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 228 Telugu
  63. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 227 Telugu
  64. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 226 Telugu
  65. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 225 Telugu
  66. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 224 Telugu
  67. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 223 Telugu
  68. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 222 Telugu
  69. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 221 Telugu
  70. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 220 Telugu
  71. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 219 Telugu
  72. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 218 Telugu
  73. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 217 Telugu
  74. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 216 Telugu
  75. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 215 Telugu
  76. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 214 Telugu
  77. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 213 Telugu
  78. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 212 Telugu
  79. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 211 Telugu
  80. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 210 Telugu
  81. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 209 Telugu
  82. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 208 Telugu
  83. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 207 Telugu
  84. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 206 Telugu
  85. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 205 Telugu
  86. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 204 Telugu
  87. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 203 Telugu
  88. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 202 Telugu
  89. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 201 Telugu
  90. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 200
  91. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 199
  92. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 198
  93. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 197
  94. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 196
  95. General Knowledge Quiz Exams TS Movement State Formation - Test 195 Telugu
  96. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 194 Telugu
  97. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 193 Telugu
  98. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 192 Telugu
  99. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 191 Telugu
  100. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 190 Telugu
  101. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 189
  102. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 188
  103. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 187
  104. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 186
  105. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 185
  106. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 184
  107. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 183
  108. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 182
  109. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 181 Telugu
  110. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 180 Telugu
  111. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 179 Telugu
  112. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 178 Telugu
  113. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 177 Telugu
  114. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 176 Telugu
  115. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 175 Telugu
  116. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 174
  117. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 173
  118. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 172
  119. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 171
  120. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 170
  121. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 169 Telugu
  122. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 168 Telugu
  123. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 167
  124. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 166
  125. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 165
  126. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 164
  127. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 163
  128. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 162
  129. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 161
  130. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 160
  131. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 159
  132. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 158
  133. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 157
  134. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 156
  135. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 155
  136. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 154
  137. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 153
  138. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 152
  139. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 151
  140. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 150
  141. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 149
  142. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 148
  143. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 147
  144. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 146
  145. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 145
  146. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 144
  147. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 143
  148. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 142
  149. General Knowledge Quiz Exams & General Awareness - Test 141
  150. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 140 Telugu
  151. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 139 Telugu
  152. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 138 Telugu
  153. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 137 Telugu
  154. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 136 Telugu
  155. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 135 Telugu
  156. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 134 Telugu
  157. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 133 Telugu
  158. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 132 Telugu
  159. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 131 Telugu
  160. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 130 Telugu
  161. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 129 Telugu
  162. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 128 Telugu
  163. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 127 Telugu
  164. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 126 Telugu
  165. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 125 Telugu
  166. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 124 Telugu
  167. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 123 Telugu
  168. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 122 Telugu
  169. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 121 Telugu
  170. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 120 Telugu
  171. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 119 Telugu
  172. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 118 Telugu
  173. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 117 Telugu
  174. General Knowledge Quiz Exams on Reasoning - Test 116 Telugu
  175. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 115 Telugu
  176. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 114 Telugu
  177. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 113 Telugu
  178. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 112 Telugu
  179. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 111 Telugu
  180. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 110 Telugu
  181. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 109 Telugu
  182. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 108 Telugu
  183. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 107 Telugu
  184. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 106 Telugu
  185. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 105 Telugu
  186. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 104 Telugu
  187. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 103 Telugu
  188. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 102 Telugu
  189. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 101 Telugu
  190. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 100 Telugu
  191. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 99 Telugu
  192. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 98 Telugu
  193. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 97 Telugu
  194. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 96 Telugu
  195. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 95 Telugu
  196. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 94 Telugu
  197. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 93 Telugu
  198. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 92 Telugu
  199. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 91 Telugu
  200. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 90 Telugu
  201. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 89 Telugu
  202. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 88 Telugu
  203. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 87 Telugu
  204. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 86 Telugu
  205. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 85 Telugu
  206. General Knowledge Quiz Exams on AP Budjet - Test 84 Telugu
  207. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 83 Telugu
  208. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 82 Telugu
  209. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic - Test 81 Telugu
  210. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 80 Telugu
  211. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 79 Telugu
  212. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 78 Telugu
  213. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 77 Telugu
  214. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 76 Telugu
  215. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 75 Telugu
  216. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 74 Telugu
  217. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 73 Telugu
  218. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 72 Telugu
  219. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 71 Telugu
  220. General Knowledge Quiz Exams on History - Test 70 Telugu
  221. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 69 Telugu
  222. General Knowledge Quiz Exams on Economy - Test 68 Telugu
  223. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 67 Telugu
  224. General Knowledge Quiz Exams on Biology - Test 66 Telugu
  225. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 65 Telugu
  226. General Knowledge Quiz Exams on Khilji Dynasty of Delhi Sultanate - Test 64
  227. General Knowledge Quiz Exams on Ilbari Dynasty of Delhi Sultanate - Test 63
  228. General Knowledge Quiz Exams on Sport Formula - Test 62
  229. General Knowledge Quiz Exams on Kidney and its Diseases - Test 61
  230. General Knowledge Quiz Exams on Chandrayaan 2 Important - Test 60
  231. General Knowledge Quiz Exams on NASA Missions - Test 59
  232. General Knowledge Quiz Exams on August is celebrated - Test 58
  233. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 57 Telugu
  234. General Knowledge Quiz Exams on Arithmetic & Logical Reasoning - Test 56 Telugu
  235. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 55 Telugu
  236. General Knowledge Quiz Exams - Test 54
  237. General Knowledge Quiz Exams - Test 53
  238. General Knowledge Quiz Exams - Test 52
  239. General Knowledge Quiz Exams - Test 51
  240. General Knowledge Quiz Exams on World History - Test 50 Telugu
  241. General Knowledge Quiz Exams on Polity - Test 49 Telugu
  242. General Knowledge Quiz Exams on Science - Test 48 Telugu
  243. General Knowledge Quiz Exams on Indian Economy - Test 47 Telugu
  244. General Knowledge Quiz Exams on Indian History - Test 46 Telugu
  245. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 45 Telugu
  246. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 44 Telugu
  247. General Knowledge Quiz Exams on Geography - Test 43 Telugu
  248. General Knowledge Quiz Exams on Chemistry - Test 42 Telugu
  249. General Knowledge Quiz Exams on Telugu - Test 41 Telugu
  250. General Knowledge Quiz Exams on Logical Reasoning - Test 40 Telugu
  251. General Knowledge Quiz Exams on Disaster Management - Test 39 Telugu
  252. General Knowledge Quiz Exams on World History - Test 38 Telugu
  253. General Knowledge Quiz Exams on Science & Technology - Test 37 Telugu
  254. General Knowledge Quiz Exams on Physics - Test 36 Telugu
  255. General Knowledge Quiz Exams on Indian History - Test 35 Telugu
  256. General Knowledge Quiz Exams on Indian Geography - Test 34 Telugu
  257. General Knowledge Quiz Exams on Environmental Issues - Test 33 Telugu
  258. General Knowledge Quiz Exams on AP Chemistry - Test 32 Telugu
  259. General Knowledge Quiz Exams on AP Biology - Test 31 Telugu
  260. General Knowledge Quiz Exams on AP History - Test 30 Telugu
  261. General Knowledge Quiz Exams on AP Economy - Test 29 Telugu
  262. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 16 Telugu
  263. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 17 Telugu
  264. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 18 Telugu
  265. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 19 Telugu
  266. General Knowledge - Test 1
  267. General Knowledge - Test 2
  268. General Knowledge - Test 3
  269. General Knowledge - Test 4
  270. General Knowledge - Test 5
  271. General Knowledge - Test 6
  272. General Knowledge - Test 7
  273. General Knowledge Economic Survey 2019 - Test 8
  274. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 9
  275. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 10
  276. General Knowledge Union Budget & Economic Survey - Test 11
  277. General Knowledge Quiz on Archaeological - Test 12
  278. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 13
  279. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 14
  280. General Knowledge Quiz Exams and Questions Answers - Test 15
  281. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 20
  282. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 21
  283. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 22
  284. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 23
  285. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Geography - Test 24
  286. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Polity Chief Mminister of the State - Test 25
  287. General Knowledge Quiz Exams and on Important Days in August - Test 26
  288. General Knowledge Quiz Exams and on Fundamental Duties of Citizens of India - Test 27
  289. General Knowledge Quiz Exams and on Indian Polity-features of Indian-constitution - Test 28