Krishna University
Krishna University INFORMATION to your Email Click Here
DAIRY :  07.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 08.01.2021- Kakatiya University M.Sc (Int Chemistry) 5th Yr 7th Sem Jan 2021 Exam Paper-I Starts From 08-01-2021 09.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 11.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 14.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 14.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 20.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 20.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 21.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 21.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 23.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 23.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 25.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 25.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 04.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 06.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 08.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 21.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 21.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 22.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 23.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 23.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 24.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 25.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 25.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 25.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 26.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 27.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 27.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 28.02.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 01.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 01.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 02.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 02.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 03.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 06.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 08.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 10.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 11.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 13.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 14.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 14.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 15.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 16.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 16.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 18.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 18.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 23.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 23.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 25.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 25.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 27.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 27.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021
 07.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 08.01.2021- Kakatiya University M.Sc (Int Chemistry) 5th Yr 7th Sem Jan 2021 Exam Paper-I Starts From 08-01-2021 09.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 11.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 14.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 14.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 20.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 20.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 21.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 21.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 23.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 23.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 25.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 25.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 04.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 06.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 08.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 21.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 21.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 22.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 23.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 23.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 24.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 25.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 25.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 25.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 26.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 27.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 27.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 28.02.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 01.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 01.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 02.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 02.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 03.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 06.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 08.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 10.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 11.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 13.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 14.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 14.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 15.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 16.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 16.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 18.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 18.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 23.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 23.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 25.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 25.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 27.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 27.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021
ONLINE PRACTICE TEST
  Home     Krishna University     News
Krishna University News
KRU inks pact with IIT-Bombay 24-Jan-2017
Andhra Pradesh,Jan 24

The Krishna University on Monday entered into an agreement with the Indian Institute of Technology, Bombay, to offer courses through ‘Spoken Tutorial’, an initiative of the National Mission on Education by the Ministry of Human Resource Development.

KU Vice Chancellor S. Rama Krishna Rao and IIT-Bombay official Momammed Khasim Khan on Monday signed a Memorandum of Understanding here on the university campus.

Students belonging to science, computer science, life sciences, physics and chemistry and other courses would have access to computer languages and other computing skills through the Spoken Tutorial. The IIT-B had developed an audio and visual content in English and other regional languages and all the courses were being offered free of cost.

Award for KRU V-C S.Rama Krishna 11-Nov-2016
Andhra Pradesh,Nov 11

Krishna University Vice-Chancellor S. Rama Krishna Rao has been awarded the ‘Fellow of AP Academy of Sciences’ during the AP Science Congress-2016 held in Vijayawada recently.

The AP Science Congress has selected Professor Rama Krishna Rao for his contribution and research in the field of science and technology.

Krishna University Chemistry Department Head D. Rama Sekhar Reddy and Bio-technology Department Head P.V. Brahamchari received the Associate Fellow of Andhra Pradesh Academy of Science.

Krishna tops in Inter exams 22-Apr-2013
Vijayawada,Apr 22 The Krishna district topped the Intermediate first year results for the sixth consecutive year with a pass percentage of 74 while the state’s overall pass percentage stands at 54.6. Girls stood as the toppers with 76 per cent while boys pass percentage is 72.

The pass percentage in this academic year has increased by four per cent compared to the last year, that is, 70 per cent. Though there is only 0.85 per cent increase in the state’s pass percentage the district gained four per cent. In the vocational education, 1,930 students appeared while 1,195 students passed, bringing 67 pass per cent in this segment. Girls even topped in this segment while 738 passed out of 1,003 students who appeared for the exams.

A total of 62,395 students from the district appeared for the Intermediate examination this year while 45,950 of them passed in all subjects. Girl students have performed well like every year. While 21,532 candidates passed in all the subjects out of 28, 347 appeared and boys registered a pass percentage of 71.71, according to Intermediate board regional inspection officer Mr S. Venkatramaiah.

Not only in the pass percentages but also in the high scores, girls were top in Vijayawada and many stood among the top five ranks in the state. K. Amani, MPC student of Narayana Junior College scored 466 out of 470 and stood second in the state while R. Nagalakshmi, MPC student of NRI Academy, Vijayawada gained 465 marks and stood among top five in the state. MEC students T. Chandana of Sri Medha College and Ch. Tejasri of NRI Academy scored 490 out of 500 and stood second in the state.

Also V. Tripura, BiPC student of Narayana College scored 434 out of 440 and stood top in Vijayawada and among the top five in the state. The Intermediate second year results are likely to be released on April 25 or 26.

Source:Deccan Chronicle
Receive All Updates Via Facebook