Krishna University
Krishna University INFORMATION to your Email Click Here
DAIRY :  07.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 08.01.2021- Kakatiya University M.Sc (Int Chemistry) 5th Yr 7th Sem Jan 2021 Exam Paper-I Starts From 08-01-2021 09.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 11.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 14.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 14.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 20.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 20.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 21.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 21.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 23.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 23.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 25.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 25.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 04.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 06.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 08.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 21.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 21.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 22.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 23.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 23.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 24.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 25.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 25.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 25.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 26.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 27.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 27.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 28.02.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 01.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 01.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 02.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 02.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 03.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 06.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 08.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 10.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 11.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 13.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 14.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 14.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 15.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 16.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 16.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 18.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 18.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 23.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 23.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 25.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 25.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 27.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 27.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 18.07.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Dec 2020 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 18.07.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 20.07.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Dec 2020 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 20.07.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 22.07.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Dec 2020 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 22.07.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 22.07.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University BP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University B.Ed Special Education 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University DP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University LLB 1st Sem & BALLB 1st & 5th Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University B.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University BP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University B.Ed Special Education 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University DP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University LLB 1st Sem & BALLB 1st & 5th Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University B.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 25.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 25.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 25.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 26.07.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University BP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University B.Ed Special Education 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University DP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University LLB 1st Sem & BALLB 1st & 5th Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University B.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 27.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 27.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 27.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 29.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 29.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 29.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 29.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 29.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 29.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 31.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 31.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 31.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 02.08.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 02.08.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 02.08.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 05.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee Last Date For 09-08-2021 07.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee Last Date For 09-08-2021 07.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 200/- 11-08-2021 08.08.2021- Krishan University Spl B.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 08.08.2021- Krishan University BP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 08.08.2021- Krishan University DP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 09.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee Last Date For 09-08-2021 09.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 200/- 11-08-2021 09.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 13-08-2021 10.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 14-08-2021 10.08.2021- Krishan University Spl B.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 10.08.2021- Krishan University BP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 10.08.2021- Krishan University DP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 11.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 200/- 11-08-2021 11.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 13-08-2021 12.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 14-08-2021 12.08.2021- Krishan University Spl B.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 12.08.2021- Krishan University BP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 12.08.2021- Krishan University DP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 12.08.2021- Krishna University UG CBCS 6th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 12.08.2021- Krishna University UG CBCS 4th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 13.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 13-08-2021 14.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 14-08-2021 14.08.2021- Krishna University UG CBCS 6th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 14.08.2021- Krishna University UG CBCS 4th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 16.08.2021- Krishna University UG CBCS 6th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 16.08.2021- Krishna University UG CBCS 4th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 22.08.2021- Krishna University LLB & BALLB 6th & 10th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 22.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 24.08.2021- Krishna University LLB & BALLB 6th & 10th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 24.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 26.08.2021- Krishna University LLB & BALLB 6th & 10th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 26.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 29.08.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University LLB 4th Sem & BALLB 8th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 30.08.2021- Krishna University UG 2nd Sem Supply Sep 2021 Exam Starts From 03-09-2021 31.08.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University LLB 4th Sem & BALLB 8th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 01.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Supply Sep 2021 Exam Starts From 03-09-2021 02.09.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University LLB 4th Sem & BALLB 8th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University B.Pharmacy 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 03.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Supply Sep 2021 Exam Starts From 03-09-2021 09.09.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 13-09-2021 11.09.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 13-09-2021 13.09.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 13-09-2021 16.09.2021- Krishna University UG 6th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 20-09-2021 18.09.2021- Krishna University UG 6th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 20-09-2021 20.09.2021- Krishna University UG 6th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 20-09-2021 24.09.2021- Krishna University UG 1st Sem Supply July 2021 Revaluation Fee Last Date For 28-09-2021 26.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Sep 2021 Exam Starts From 30-09-2021 26.09.2021- Krishna University UG 1st Sem Supply July 2021 Revaluation Fee Last Date For 28-09-2021 28.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Sep 2021 Exam Starts From 30-09-2021 28.09.2021- Krishna University UG 1st Sem Supply July 2021 Revaluation Fee Last Date For 28-09-2021 30.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Sep 2021 Exam Starts From 30-09-2021 30.09.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 30.09.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 30.09.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 02.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 02.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 02.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 03.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 03.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 03.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 04.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 04.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 04.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 05.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 05.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 05.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 05.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 05.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 07.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 09.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 09.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 09.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 09.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 09.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 11-10-2021 11.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 11.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 11.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 11-10-2021 12.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 16-10-2021 14.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 16-10-2021 14.10.2021- Krishna University B.Tech 1st Sem July 2021 Revaluation Fee Last Date For 18-10-2021 14.10.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Oct 2021 Exam Starts from 18-10-2021 16.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 16-10-2021 16.10.2021- Krishna University B.Tech 1st Sem July 2021 Revaluation Fee Last Date For 18-10-2021 16.10.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Oct 2021 Exam Starts from 18-10-2021 17.10.2021- Krishna University UG (CBCS) 4th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 21-10-2021 18.10.2021- Krishna University B.Tech 1st Sem July 2021 Revaluation Fee Last Date For 18-10-2021 18.10.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Oct 2021 Exam Starts from 18-10-2021 19.10.2021- Krishna University UG (CBCS) 4th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 21-10-2021 21.10.2021- Krishna University UG (CBCS) 4th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 21-10-2021 21.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Sem Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 21.10.2021- Krishna University UG 5th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 21.10.2021- Krishna University UG 6th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 23.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Sem Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 23.10.2021- Krishna University UG 5th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 23.10.2021- Krishna University UG 6th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 23.10.2021- Krishna University UG Yearly One Time Opportunity Oct 2021 Exam Starts Dates 25-10-2021 25.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Sem Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 25.10.2021- Krishna University UG 5th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 25.10.2021- Krishna University UG 6th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 25.10.2021- Krishna University UG Yearly One Time Opportunity Oct 2021 Exam Starts Dates 25-10-2021 27.11.2021- Krishna University LLB 2nd Sem & BALLB 6th Sem Dec 2021 Exam Starts From 01-12-2021 29.11.2021- Krishna University LLB 2nd Sem & BALLB 6th Sem Dec 2021 Exam Starts From 01-12-2021 01.12.2021- Krishna University LLB 2nd Sem & BALLB 6th Sem Dec 2021 Exam Starts From 01-12-2021 02.12.2021- Krishna University PG 4th Sem Phase-I August 2021 Revaluation Fee Last Date For 06-12-2021 04.12.2021- Krishna University PG 4th Sem Phase-I August 2021 Revaluation Fee Last Date For 06-12-2021 06.12.2021- Krishna University PG 4th Sem Phase-I August 2021 Revaluation Fee Last Date For 06-12-2021 16.12.2021- Krishna University M.Phil Part-I & Pre Ph.D Dec 2021 Exam Starts From 20-12-2021 18.12.2021- Krishna University M.Phil Part-I & Pre Ph.D Dec 2021 Exam Starts From 20-12-2021 20.12.2021- Krishna University M.Phil Part-I & Pre Ph.D Dec 2021 Exam Starts From 20-12-2021
 07.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 08.01.2021- Kakatiya University M.Sc (Int Chemistry) 5th Yr 7th Sem Jan 2021 Exam Paper-I Starts From 08-01-2021 09.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 11.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th & 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Fee Last Date For 11-01-2021 14.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 14.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 16.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Lasr Date For 18-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 18.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 20.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 20.01.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem Spl Supply Jan 2021 Exam Starts From 20-01-2021 21.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 21.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 23.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 23.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 25.01.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 25.01.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-01-2021 04.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 06.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 08.02.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2020 Revaluation Fee Last Date For 08-02-2021 21.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 21.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 22.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 23.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 23.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 24.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 25.02.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem Feb 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 25.02.2021- Krishna University LLB & BALLB Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 25-02-2021 25.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 26.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee Last Date For 26-02-2021 27.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 27.02.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 28.02.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 01.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 200/- 01-03-2021 01.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 02.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 02.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 03.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 03-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee Last Date For 04-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 04.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 04.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 200/- 06-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 06.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 06.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 08.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2015-16 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MBA 3rd Sem Regulation 2018-19 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 3rd Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University MCA 5th Sem Regulation 2016-17 March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 08.03.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 08-03-2021 10.03.2021- Krishna University B.Pharmacy/Law/Edu/B.Tech End Sem March 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 10-03-2021 11.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 13.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 14.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 14.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 15.03.2021- Krishna University UG 3rd & 5th Sem Feb 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 15-03-2021 16.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 16.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 18.03.2021- Krishna University UG 5th Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 18.03.2021- Krishna University UG 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 18-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 22.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 23.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 23.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 24.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 25.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 25.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Ed, Spl B.Ed, BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Tech 4th Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 7th Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 26.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 3rd Sem March 2021 Exam Starts From 26-03-2021 27.03.2021- Krishna University B.Tech 3rd Year 1st Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 27.03.2021- Krishna University B.Pharmacy 5th Sem March 2021 Exam Starts From 27-03-2021 18.07.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Dec 2020 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 18.07.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 20.07.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Dec 2020 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 20.07.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 22.07.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Dec 2020 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 22.07.2021- Krishna University PG 3rd Sem March 2021 Revaluation Fee Last Date For 22-07-2021 22.07.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University BP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University B.Ed Special Education 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University DP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University LLB 1st Sem & BALLB 1st & 5th Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 22.07.2021- Krishna University B.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University BP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University B.Ed Special Education 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University DP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University LLB 1st Sem & BALLB 1st & 5th Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 24.07.2021- Krishna University B.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 25.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 25.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 25.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 26.07.2021- Krishna University B.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University BP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University B.Ed Special Education 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University DP.Ed 1st Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University LLB 1st Sem & BALLB 1st & 5th Sem July 2021 Exam Starts From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University M.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 26.07.2021- Krishna University B.Pharmacy 1st Sem July 2021 Exam Start From 26-07-2021 27.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 27.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 27.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 29.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 29.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 29.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 29.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 29.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 29.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee Last Date For 29-07-2021 31.07.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 31.07.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 31.07.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 02.08.2021- Krishna University PG 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 02.08.2021- Krishna University MBA 4th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 02.08.2021- Krishna University MCA 4th & 6th Sem July 2021 Exam Fee With Fine 200/- 02-08-2021 05.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee Last Date For 09-08-2021 07.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee Last Date For 09-08-2021 07.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 200/- 11-08-2021 08.08.2021- Krishan University Spl B.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 08.08.2021- Krishan University BP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 08.08.2021- Krishan University DP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 09.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee Last Date For 09-08-2021 09.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 200/- 11-08-2021 09.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 13-08-2021 10.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 14-08-2021 10.08.2021- Krishan University Spl B.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 10.08.2021- Krishan University BP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 10.08.2021- Krishan University DP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 11.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 200/- 11-08-2021 11.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 13-08-2021 12.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 14-08-2021 12.08.2021- Krishan University Spl B.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 12.08.2021- Krishan University BP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 12.08.2021- Krishan University DP.Ed 2nd Sem Nov 2020 Revaluation Fee Last Date For 12-08-2021 12.08.2021- Krishna University UG CBCS 6th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 12.08.2021- Krishna University UG CBCS 4th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 13.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 13-08-2021 14.08.2021- Krishna University B.Tech 8th Sem August 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 14-08-2021 14.08.2021- Krishna University UG CBCS 6th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 14.08.2021- Krishna University UG CBCS 4th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 16.08.2021- Krishna University UG CBCS 6th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 16.08.2021- Krishna University UG CBCS 4th Sem August 2021 Exam Starts From 16-08-2021 22.08.2021- Krishna University LLB & BALLB 6th & 10th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 22.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 24.08.2021- Krishna University LLB & BALLB 6th & 10th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 24.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 26.08.2021- Krishna University LLB & BALLB 6th & 10th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 26.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 8th Sem August 2021 Exam Starts From 26-08-2021 29.08.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University LLB 4th Sem & BALLB 8th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 29.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 30.08.2021- Krishna University UG 2nd Sem Supply Sep 2021 Exam Starts From 03-09-2021 31.08.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University LLB 4th Sem & BALLB 8th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 31.08.2021- Krishna University B.Pharmacy 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 01.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Supply Sep 2021 Exam Starts From 03-09-2021 02.09.2021- Krishna University B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University BP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University DP.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University Spl B.Ed 4th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University LLB 4th Sem & BALLB 8th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 02.09.2021- Krishna University B.Pharmacy 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 02-09-2021 03.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Supply Sep 2021 Exam Starts From 03-09-2021 09.09.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 13-09-2021 11.09.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 13-09-2021 13.09.2021- Krishna University B.Tech 4th & 6th Sem Sep 2021 Exam Starts From 13-09-2021 16.09.2021- Krishna University UG 6th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 20-09-2021 18.09.2021- Krishna University UG 6th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 20-09-2021 20.09.2021- Krishna University UG 6th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 20-09-2021 24.09.2021- Krishna University UG 1st Sem Supply July 2021 Revaluation Fee Last Date For 28-09-2021 26.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Sep 2021 Exam Starts From 30-09-2021 26.09.2021- Krishna University UG 1st Sem Supply July 2021 Revaluation Fee Last Date For 28-09-2021 28.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Sep 2021 Exam Starts From 30-09-2021 28.09.2021- Krishna University UG 1st Sem Supply July 2021 Revaluation Fee Last Date For 28-09-2021 30.09.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Sep 2021 Exam Starts From 30-09-2021 30.09.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 30.09.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 30.09.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 02.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 02.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 02.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 03.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 03.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 03.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 04.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 04.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 04.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee Last Date For 04-10-2021 05.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 05.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 05.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 05.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 05.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 07.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 07.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 200/- 07-10-2021 09.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 09.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 09.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 09.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 09-10-2021 09.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 11-10-2021 11.10.2021- Krishna University UG 5th & 6th Sem Spl Supply Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 11.10.2021- Krishna University UG 1st,2nd & 3rd Year (OTO) Sep 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 11-10-2021 11.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 1000/- 11-10-2021 12.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 16-10-2021 14.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 16-10-2021 14.10.2021- Krishna University B.Tech 1st Sem July 2021 Revaluation Fee Last Date For 18-10-2021 14.10.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Oct 2021 Exam Starts from 18-10-2021 16.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Year Oct 2021 Exam Fee With Fine 5000/- 16-10-2021 16.10.2021- Krishna University B.Tech 1st Sem July 2021 Revaluation Fee Last Date For 18-10-2021 16.10.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Oct 2021 Exam Starts from 18-10-2021 17.10.2021- Krishna University UG (CBCS) 4th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 21-10-2021 18.10.2021- Krishna University B.Tech 1st Sem July 2021 Revaluation Fee Last Date For 18-10-2021 18.10.2021- Krishna University UG 2nd Sem Regular Oct 2021 Exam Starts from 18-10-2021 19.10.2021- Krishna University UG (CBCS) 4th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 21-10-2021 21.10.2021- Krishna University UG (CBCS) 4th Sem August 2021 Revaluation Fee Last Date For 21-10-2021 21.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Sem Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 21.10.2021- Krishna University UG 5th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 21.10.2021- Krishna University UG 6th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 23.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Sem Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 23.10.2021- Krishna University UG 5th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 23.10.2021- Krishna University UG 6th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 23.10.2021- Krishna University UG Yearly One Time Opportunity Oct 2021 Exam Starts Dates 25-10-2021 25.10.2021- Krishna University B.Tech 2nd Sem Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 25.10.2021- Krishna University UG 5th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 25.10.2021- Krishna University UG 6th Sem Spl Supply OTO Oct 2021 Exam Starts From 25-10-2021 25.10.2021- Krishna University UG Yearly One Time Opportunity Oct 2021 Exam Starts Dates 25-10-2021 27.11.2021- Krishna University LLB 2nd Sem & BALLB 6th Sem Dec 2021 Exam Starts From 01-12-2021 29.11.2021- Krishna University LLB 2nd Sem & BALLB 6th Sem Dec 2021 Exam Starts From 01-12-2021 01.12.2021- Krishna University LLB 2nd Sem & BALLB 6th Sem Dec 2021 Exam Starts From 01-12-2021 02.12.2021- Krishna University PG 4th Sem Phase-I August 2021 Revaluation Fee Last Date For 06-12-2021 04.12.2021- Krishna University PG 4th Sem Phase-I August 2021 Revaluation Fee Last Date For 06-12-2021 06.12.2021- Krishna University PG 4th Sem Phase-I August 2021 Revaluation Fee Last Date For 06-12-2021 16.12.2021- Krishna University M.Phil Part-I & Pre Ph.D Dec 2021 Exam Starts From 20-12-2021 18.12.2021- Krishna University M.Phil Part-I & Pre Ph.D Dec 2021 Exam Starts From 20-12-2021 20.12.2021- Krishna University M.Phil Part-I & Pre Ph.D Dec 2021 Exam Starts From 20-12-2021
ONLINE PRACTICE TEST
  Home     Krishna University     News
Krishna University News
KRU inks pact with IIT-Bombay 24-Jan-2017
Andhra Pradesh,Jan 24 The officials concerned are planning to release grading marks to the students by the end of this week after the state government scrapped the exams 2020 and announced to declare the one based on the internal evaluation marks.
Award for KRU V-C S.Rama Krishna 11-Nov-2016
Andhra Pradesh,Nov 11 The officials concerned are planning to release grading marks to the students by the end of this week after the state government scrapped the exams 2020 and announced to declare the one based on the internal evaluation marks.
Krishna tops in Inter exams 22-Apr-2013
Vijayawada,Apr 22 The officials concerned are planning to release grading marks to the students by the end of this week after the state government scrapped the exams 2020 and announced to declare the one based on the internal evaluation marks.
Receive All Updates Via Facebook