Kakatiya University
COMPLETE INFORMATION ABOUT Kakatiya University
DAIRY :  02.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-V Starts From 02-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 05.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Fee Last Date For 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year Jan-Feb 2018 Supply Exam Fee Last Date For 10-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Yr 1st Sem Jan 2018 Exam Fee With Fine 250/- 11-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 15.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts Date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG All Courses 1st Sem Jan 2018 Exam Starts date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 9th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 17-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 3rd,7th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (3-YDC) 3rd & 5th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya Institute Of Technology & Science M.Tech 1st Sem Revised Exam starts Date 18-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Starts Date 20-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MBA 3rd Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 22-01-2018 23.01.2018- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 23-01-2018 31.01.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date 31-01-2018 05.02.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date fine 50/- 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date 05-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date Fine 250/- 09-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date fine 250/- 09-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University UG Annual Practical Exam Starts date 19-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 22.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018
 02.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-V Starts From 02-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 05.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Fee Last Date For 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year Jan-Feb 2018 Supply Exam Fee Last Date For 10-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Yr 1st Sem Jan 2018 Exam Fee With Fine 250/- 11-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 15.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts Date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG All Courses 1st Sem Jan 2018 Exam Starts date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 9th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 17-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 3rd,7th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (3-YDC) 3rd & 5th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya Institute Of Technology & Science M.Tech 1st Sem Revised Exam starts Date 18-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Starts Date 20-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MBA 3rd Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 22-01-2018 23.01.2018- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 23-01-2018 31.01.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date 31-01-2018 05.02.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date fine 50/- 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date 05-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date Fine 250/- 09-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date fine 250/- 09-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University UG Annual Practical Exam Starts date 19-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 22.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018
ONLINE PRACTICE TEST
  Home     Kakatiya University     Videos
Posted by manabadi.com on
No Documents
Receive All Updates Via Facebook