Kakatiya University
COMPLETE INFORMATION ABOUT Kakatiya University
DIARY :  02.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-V Starts From 02-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 05.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Fee Last Date For 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year Jan-Feb 2018 Supply Exam Fee Last Date For 10-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Yr 1st Sem Jan 2018 Exam Fee With Fine 250/- 11-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 15.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts Date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG All Courses 1st Sem Jan 2018 Exam Starts date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 9th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 17-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 3rd,7th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (3-YDC) 3rd & 5th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya Institute Of Technology & Science M.Tech 1st Sem Revised Exam starts Date 18-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Starts Date 20-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MBA 3rd Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 22-01-2018 23.01.2018- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 23-01-2018 31.01.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date 31-01-2018 05.02.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date fine 50/- 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date 05-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date Fine 250/- 09-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date fine 250/- 09-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University UG Annual Practical Exam Starts date 19-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 22.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 10.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 12.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 14.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 24.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 25.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 26.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 27.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 27.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 28.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 30.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 01.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 03.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 03.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 04.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 04.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 05.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 06.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 07.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 07.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 12.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 14.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 15.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 15.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 17.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 17.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 18.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 18.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 19.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 19.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 22.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 24.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 15.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 17.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 17.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 23-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 24.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 24.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 25.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 25.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 30.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 30.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 30.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 30.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 31.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 01.06.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 01.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 02.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 04.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 07.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 09.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 09.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 11.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 11.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 13.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 14.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 16.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 16.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 18.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 18.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 19.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 20.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 20.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 22.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 24.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 24.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018 25.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 25.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 26.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 26.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018 28.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018
 02.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-V Starts From 02-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 05.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Fee Last Date For 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year Jan-Feb 2018 Supply Exam Fee Last Date For 10-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Yr 1st Sem Jan 2018 Exam Fee With Fine 250/- 11-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 15.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts Date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG All Courses 1st Sem Jan 2018 Exam Starts date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 9th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 17-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 3rd,7th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (3-YDC) 3rd & 5th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya Institute Of Technology & Science M.Tech 1st Sem Revised Exam starts Date 18-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Starts Date 20-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MBA 3rd Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 22-01-2018 23.01.2018- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 23-01-2018 31.01.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date 31-01-2018 05.02.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date fine 50/- 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date 05-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date Fine 250/- 09-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date fine 250/- 09-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University UG Annual Practical Exam Starts date 19-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 22.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 10.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 12.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 14.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 24.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 25.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 26.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 27.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 27.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 28.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 30.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 01.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 03.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 03.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 04.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 04.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 05.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 06.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 07.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 07.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 12.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 14.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 15.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 15.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 17.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 17.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 18.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 18.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 19.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 19.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 22.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 24.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 15.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 17.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 17.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 23-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 24.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 24.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 25.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 25.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 30.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 30.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 30.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 30.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 31.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 01.06.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 01.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 02.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 04.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 07.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 09.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 09.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 11.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 11.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 13.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 14.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 16.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 16.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 18.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 18.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 19.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 20.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 20.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 22.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 24.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 24.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018 25.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 25.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 26.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 26.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018 28.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018
ONLINE PRACTICE TEST
  Home     Kakatiya University     NOTIFICATION
Kakatiya University NOTIFICATION
Receive All Updates Via Facebook