Kakatiya University
Kakatiya University INFORMATION to your Email Click Here
DAIRY :  02.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-V Starts From 02-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 05.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Fee Last Date For 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year Jan-Feb 2018 Supply Exam Fee Last Date For 10-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Yr 1st Sem Jan 2018 Exam Fee With Fine 250/- 11-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 15.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts Date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG All Courses 1st Sem Jan 2018 Exam Starts date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 9th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 17-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 3rd,7th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (3-YDC) 3rd & 5th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya Institute Of Technology & Science M.Tech 1st Sem Revised Exam starts Date 18-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Starts Date 20-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MBA 3rd Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 22-01-2018 23.01.2018- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 23-01-2018 31.01.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date 31-01-2018 05.02.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date fine 50/- 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date 05-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date Fine 250/- 09-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date fine 250/- 09-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University UG Annual Practical Exam Starts date 19-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 22.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 10.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 12.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 14.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 24.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 25.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 26.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 27.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 27.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 28.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 30.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 01.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 03.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 03.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 04.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 04.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 05.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 06.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 07.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 07.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 12.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 14.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 15.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 15.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 17.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 17.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 18.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 18.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 19.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 19.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 22.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 24.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 15.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 17.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 17.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 23-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 24.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 24.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 25.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 25.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 30.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 30.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 30.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 30.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 31.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 01.06.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 01.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 02.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 04.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 07.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 09.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 09.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 11.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 11.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 13.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 14.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 16.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 16.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 18.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 18.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 19.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 20.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 20.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 22.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 24.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 24.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018 25.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 25.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 26.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 26.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018 28.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018
 02.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-V Starts From 02-01-2018 02.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 04.01.2018- Kakatiya University PG Courses 3rd Sem Dec 2017 Exam Paper-VI Starts From 04-01-2018 05.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Fee Last Date For 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-I Starts From 05-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 06.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-II Starts From 08-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 08.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 09.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-III Starts From 10-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 10.01.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year Jan-Feb 2018 Supply Exam Fee Last Date For 10-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University M.Pharma & B.Pharma 1st Yr 1st Sem Jan 2018 Exam Fee With Fine 250/- 11-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-1 Starts From 20-01-2018 11.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-IV Starts From 12-01-2018 12.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 14.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 15.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-V Starts From 16-01-2018 16.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts Date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG (All Courses) 1st Sem Revised Exam Starts from 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University PG All Courses 1st Sem Jan 2018 Exam Starts date 17-01-2018 17.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 9th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 17-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University PG 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-VI Starts From 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (5-YDC) 3rd,7th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya University LL.B (3-YDC) 3rd & 5th Sem Jan 2018 Exam Starts Date 18-01-2018 18.01.2018- Kakatiya Institute Of Technology & Science M.Tech 1st Sem Revised Exam starts Date 18-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Starts Date 20-01-2018 20.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Jan 2018 Exam Paper-2 Starts From 22-01-2018 22.01.2018- Kakatiya University MBA 3rd Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 22-01-2018 23.01.2018- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Jan-Feb 2018 Exam Starts Date 23-01-2018 31.01.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date 31-01-2018 05.02.2018- Kakatiya University UG 1st,2nd & 3rd Year Exam fee last date fine 50/- 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date 05-02-2018 05.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date 05-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University B.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam Fee Last date Fine 250/- 09-02-2018 09.02.2018- Kakatiya University M.Ed 2nd Year 1st & 3rd Sem Feb 2018 Exam fee last date fine 250/- 09-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 10.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 11.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-1 Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 12-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 12.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 13.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-I Starts From 14-02-2018 14.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 15-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 15.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 16.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-II Starts From 16-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 17-02-2018 17.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 18.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University UG Annual Practical Exam Starts date 19-02-2018 19.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 4th Yr 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-III Starts From 19-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-IV Starts From 20-02-2018 20.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 22.02.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Annual Feb 2018 Exam Paper-V Starts From 22-02-2018 10.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 12.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 14.03.2018- Kakatiya University M.Phil Mar 2018 Admission Starts From 14-03-2018 24.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 25.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 26.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 27.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 27.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 28.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-301 Starts From 28-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-I Starts From 29-03-2018 29.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 30.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-302 Starts From 31-03-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 31.03.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 01.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-II Starts From 02-04-2018 02.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 03.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-303 Starts From 03-04-2018 03.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 04.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 04.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-III Starts From 04-04-2018 05.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 06.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 2nd Year 1st Sem March 2018 Exam Paper-PE-311 Starts From 06-04-2018 07.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 07.04.2018- Kakatiya University MP.Ed 1stYear 1st Sem March 2018 Exam Paper-IV Starts From 07-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 09.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee Last Date For 11-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 11.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 12.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 13.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee Last Date For 13-04-2018 14.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 15.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 15.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee Last Date For 16-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 16.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 17.04.2018- Kakatiya University B.Ed Supplementary April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 17-04-2018 17.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 18.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 18.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 19.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 19.04.2018- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year Supply Apr 2018 Exam Fee With Fine 250/- 19-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University M.Sc (Computer Sci) 2nd & 4th Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University MCA 2nd Year 2nd Sem April 2018 Exam Fee With Fine 250/- 20-04-2018 20.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 22.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 24.04.2018- Kakatiya University BBM 3rd Year Apr 2018 Project Report Evaluation Starts From 24-04-2018 15.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 17.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 17.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-I & II Starts From 19-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 19.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University UG 1st To 4th Sem May-June 2018 Exam Starts From 21-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 21.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 23-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-I Starts From 23-05-2018 23.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 24.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 24.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 25.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 25-05-2018 25.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-II Starts From 25-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 26.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-V & VI Starts From 28-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-III Starts From 28-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 28.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 30.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VII Starts From 30-05-2018 30.05.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 30.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-IV Starts From 30-05-2018 30.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 31.05.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 01.06.2018- Kakatiya University MBA 4th Sem May-June 2018 Exam Paper-VIII Starts From 01-06-2018 01.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-V Starts From 01-06-2018 02.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 04.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply May-June 2018 Exam Paper-VI Starts From 04-06-2018 07.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 09.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 09.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 11.06.2018- Kakatiya University B.Tech 4th Year Instant June 2018 Exam Fee Last Date For 11-06-2018 11.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 13.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee Last Date For 13-06-2018 14.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 16.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 16.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 18.06.2018- Kakatiya University M.Tech 3rd Sem June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 18-06-2018 18.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 19.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 20.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 20.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee Last Date For 20-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 21.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 22.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University BP.Ed 1st Year 2nd Sem July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 23-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 23.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 24.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 24.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018 25.06.2018- Kakatiya University B.Pharmacy 1st Sem Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 25-06-2018 25.06.2018- Kakatiya University B.Ed 1st Year June 2018 Exam Fee With Fine 250/- 25-06-2018 26.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee Last Date For 26-06-2018 26.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018 28.06.2018- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply July 2018 Exam Fee With Fine 250/- 28-06-2018
ONLINE PRACTICE TEST
  Home     Kakatiya University     News
Kakatiya University  News
KUPGCET 2017: Kakatiya University Releases Counselling Schedule For Qualified Candidates 28-Jul-2017
Warangal,Jul 28

Kakatiya University (KU) has released the counselling schedule for candidates qualified in KUPGCET 2017 exam. The schedule has been released for the first phase counselling which includes dates for exercising web options and certificates verification. The date slot for certificate verification is July 28 to August 7 and for web option is from August 1 to August 10. Different dates and time have been allotted for certificate verification and web options. Qualified candidates should check the detailed schedule for the verification and web option exercising date for their respective course. For the first round of counselling, for majority of courses, students who have scored 30 marks and above have been called for counselling except for M.Com., M.Sc. Mathematics, and M.Sc. Chemistry, in which the cut off mark is a little higher. The registration fee for certificate verification for OC/BC candidates is Rs. 200 and for SC/ST/PHC is Rs. 150.

Special category NCC, NSS,CAP,SPORTS & PHC certificate verification will be held in next phase of certificate verification; hence, the candidates concerned are requested to submit all copies of relevant certificates at the office on the day of certificate verification. In case of Non Entrance subjects of M.A.(Urdu), M.A.(Hindi),M.A.(Sanskrit), Food Science & Technology, Nano-Technology and MIT, certificate verification will be held from 11th to 12th August 2017. Candidates would need to carry the original as well as one set of Xerox for the following documents: 1. Entrance Hall Ticket 2. Entrance Marks Card 3. SSC Memo 4. Intermediate Memo 5. Degree Memo & Provisional 6. Study Certificates (6th to Degree) 7. Transfer Certificate 8. Caste Certificate 9. Income Certificate 10. Residential/Local Certificate 11. Aadhaar Card.

Conference on economic reforms at KU 25-Jan-2017
Telangana,Jan 25

The Department of Economics, Kakatiya University is organising a two-day international conference on “25 years of Indian economic reforms in India” on January 28 and 29.

University Vice-Chancellor R Sayanna, registrar M V Ranga Rao and department head B Suresh Lal said there would be four parallel sessions in which 385 papers would be presented by academics, research scholars and experts. Delegates from several States and five foreign countries would be taking part in the debate on a wide range of issues relating to economic reforms.

Chairman, Centres for Economics and Social Studies (CESS) R Radha Krishna would be the chief guest while Biswajit Dhar from JNU would deliver keynote address. Telangana Assembly speaker S Madhusudhana Chary will be chief guest at the valedictory function.

M.V. Ranga Rao appointed Registrar of Kakatiya University 24-Oct-2016
Telangana,Oct 24

Professor of law M.V. Ranga Rao has been appointed Registrar of Kakatiya University. He took charge of the same from G. Benerjee on Sunday afternoon.

Currently, Prof. Rao is the dean, Faculty of Law, and also convener of TS-LAWCET 2016. In the past, he held important administrative positions at the varsity, including in-charge Registrar, principal, head, chairperson of the Board of Studies, Controller of Examinations, and additional controller of examinations.

Speaking on the occasion, he said that he would strive for the development of Kakatiya University.

Kakatiya University supply exams notification released 19-Oct-2016
Telangana,Oct 19

The supplementary examinations of BA/BBM/B.Com/B.Sc are rescheduled to be held from 21/10/2016 at the same centres.

KU distance education PG exams from Aug. 18 11-Aug-2016
Hyderabad,Aug 11 The examinations for the PG distance education courses offered by Kakatiya University would be held from August 18 onwards. The first year examinations would be held from August 18 and second year from August 20. The examinations would be held between 2 p.m. and 5 p.m. The students can collect their hall-tickets from their respective examination centres a day before the conduct of examinations.
NCC to be an optional subject in Kakatiya University 29-Jun-2013
Warangal,Jun 29 NCC will be included as an optional subject at degree level on a pilot basis in Kakatiya University, according to Air Commodore Suresh Badyal, deputy director-general of the National Cadet Corps (NCC).

Badyal said NCC was introduced as an optional subject in about 30 select colleges across the country. In the second phase, it will be introduced on pilot basis in Kakatiya University.

He presented the NCC colonel rank to Kakatiya University vice-chancellor Prof Boda Venkat Ratnam here on Friday. The honour was bestowed on Ratnam by the Union defence ministry for his services to education and student community. The vice-chancellor said he was dedicated the honour to the university.

Badyal said the NCC had proposed to increase the refreshment charges of cadets from the present Rs 6 to Rs 15. "We have sent a proposal to the government. It is under active consideration," he added.

Source:Times of India
Distance learning at KU revamped 22-Jan-2013
Warangal,Jan 22 The School of Distance Learning & Continuing Education (SDLCE) of Kakatiya University is planning to offer nine short-term job oriented courses to engage the unemployed youth.

It will soon offer diploma courses in Drawing and Computer Applications and certificate courses in drawing/beautician work/desktop publishing/web designing/Java programming/animation and net programming.

Speaking to The Hindu , SDLCE director D. Rajendra Prasad said that they had introduced BSc. (Maths, Statistics, Computer Science), Master of Social Work, MSc. (Statistics), MBA and MSc. (Computer Science) recently.

“We want to introduce short term courses which earn employment immediately after completion of the course. It is the need of the hour as many youth after graduation look for employment but remain idle due to lack of technical qualification,” he explained.

The SDLCE was also contemplating to introduce more vocational courses and was also consulting the Polytechnic College. “We are also talking to various organisations that require human resource like BSNL. We will design a course for youth who will be employed by the BSNL after the course,” he said.

The SDLCE presently offers 43 courses and serves more than 50,000 students spread across the globe.

Mr. Rajendra Prasad, who took over as the director recently, said he was focusing more on strengthening the ‘students support services by bringing in new initiatives like total computerisation of records, delivering certificates to the door step of students after completion of course, digitisation of records right from application stage and introduction of IVRS wherein students can know their marks directly and introduction of SMSes to inform students about the examination schedule and contact classes.

“We are reorienting our staff to bring in more transparency and accountability. From now onwards they will be more responsible and gentle while serving the students,” Mr Prasad said.

Source:The Hindu
Submission of forms at KU 18-Jan-2013
Warangal,Jan 18 The last date for submission of forms for entrance examinations for admission into MBA (Distance Mode) 2-year semester wise programme at Kakatiya University School of Distance Learning & Continuing Education (SDLCE) for the academic year 2012-13 is January 18.

Candidates who qualified in ICET 2011 and 2012 can take admission directly without appearing for the entrance examination, said Prof. D. Rajendra Prasad, Director, SDLCE.

The entrance examination will be held on January 27, 2013 and applications for entrance examinations can be downloaded from the website www.sdlceku.co.in, he added.

Source:The Hindu
Receive All Updates Via Facebook