Kakatiya University
Kakatiya University INFORMATION to your Email Click Here
DAIRY :  01.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-IV Starts From 03-01-2019 01.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 05-01-2019 02.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 04-01-2019 02.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-IV Starts From 02-01-2019 02.01.2019- Kakatiya University BHMCT 1st Year 1st Sem Jan 2019 Exam Starts From 04-01-2019 02.01.2019- Kakatiya University BHMCT 2nd Year 1st Sem Jan 2019 Exam Starts From 04-01-2019 03.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-IV Starts From 03-01-2019 03.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 05-01-2019 03.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 07-01-2019 04.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 08-01-2019 04.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 04-01-2019 04.01.2019- Kakatiya University BHMCT 1st Year 1st Sem Jan 2019 Exam Starts From 04-01-2019 04.01.2019- Kakatiya University BHMCT 2nd Year 1st Sem Jan 2019 Exam Starts From 04-01-2019 04.01.2019- Satavahana University B.Ed 1st Sem Jan 2019 Annual Exam Starts From 08-01-2019 05.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 05-01-2019 05.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 09-01-2019 05.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 07-01-2019 06.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 08-01-2019 06.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 10-01-2019 06.01.2019- Satavahana University B.Ed 1st Sem Jan 2019 Annual Exam Starts From 08-01-2019 07.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VIII Starts From 11-01-2019 07.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 09-01-2019 07.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 07-01-2019 08.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 08-01-2019 08.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 10-01-2019 08.01.2019- Satavahana University B.Ed 1st Sem Jan 2019 Annual Exam Starts From 08-01-2019 09.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VIII Starts From 11-01-2019 09.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 09-01-2019 10.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 10-01-2019 11.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VIII Starts From 11-01-2019 07.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-I Starts From 11-02-2019 09.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-I Starts From 11-02-2019 09.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-II Starts From 13-02-2019 09.02.2019- Kakatiya University CDE M.Sc Psychology Feb 2019 Practical Exam Starts From 13-02-2019 11.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-I Starts From 11-02-2019 11.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-II Starts From 13-02-2019 11.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-III Starts From 15-02-2019 11.02.2019- Kakatiya University CDE M.Sc Psychology Feb 2019 Practical Exam Starts From 13-02-2019 13.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-II Starts From 13-02-2019 13.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-III Starts From 15-02-2019 13.02.2019- Kakatiya University CDE M.Sc Psychology Feb 2019 Practical Exam Starts From 13-02-2019 14.02.2019- Kakatiya Institute Of Technology & Science B.Tech 8th Sem Feb 2019 Exam Starts From 18-02-2019 15.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-III Starts From 15-02-2019 16.02.2019- Kakatiya Institute Of Technology & Science B.Tech 8th Sem Feb 2019 Exam Starts From 18-02-2019 18.02.2019- Kakatiya Institute Of Technology & Science B.Tech 8th Sem Feb 2019 Exam Starts From 18-02-2019 04.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 08-03-2019 05.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 09-03-2019 06.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 08-03-2019 07.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 11-03-2019 07.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 09-03-2019 08.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 08-03-2019 08.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 12-03-2019 09.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee Last Date For 12-03-2019 09.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 11-03-2019 09.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 13-03-2019 09.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 09-03-2019 10.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 14-03-2019 10.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 12-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee Last Date For 12-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee With Fine 250/- 15-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 11-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 13-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 15-03-2019 12.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 16-03-2019 12.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 14-03-2019 12.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 12-03-2019 13.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee Last Date For 12-03-2019 13.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee With Fine 250/- 15-03-2019 13.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 13-03-2019 13.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 15-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 18-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 16-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 14-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 15.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee With Fine 250/- 15-03-2019 15.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 15-03-2019 15.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 19-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 18-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 20-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 16-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 17.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 19-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 18-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 20-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 22-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended Last Date For 20-03-2019 19.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 19-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 20-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 22-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended Last Date For 20-03-2019 21.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 21.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 22.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 22-03-2019 22.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 22.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 22.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended With Fine 250/- 26-03-2019 23.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 23.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 24.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 28-03-2019 24.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee with Fine 250/- 28-03-2019 24.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended With Fine 250/- 26-03-2019 25.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 25.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 26.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 28-03-2019 26.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee with Fine 250/- 28-03-2019 26.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended With Fine 250/- 26-03-2019 28.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 28-03-2019 28.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee with Fine 250/- 28-03-2019 16.04.2019- Kakatiya University B.Pharm 3rd & 4th Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice without Fine 24-04-2019 16.04.2019- Kakatiya University B.Pharm 3rd & 4th Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice with Fine 29-04-2019 16.04.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice without Fine 24-04-2019 16.04.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice with Fine 29-04-2019 29.04.2019- Kakatiya University B.Pharm 3rd & 4th Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice with Fine 29-04-2019 29.04.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice with Fine 29-04-2019 10.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee Notification Last Date 19-06-2019 11.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee With Fine 250/- Last Date 24-06-2019 19.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee Notification Last Date 19-06-2019 19.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee Without Fine Last Date 19-06-2019 24.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee With Fine 250/- Last Date 24-06-2019 02.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg, Ex & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply From 12-07-2019 02.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply With Fine 250/- 17-07-19 02.07.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC 4th Sem Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply 12-07-2019 02.07.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC 4th Sem Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply With Fine 250/- 17-07-19 12.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg, Ex & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply From 12-07-2019 12.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg, Ex & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply 12-07-2019 12.07.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC 4th Sem Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply 12-07-2019 17.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply With Fine 250/- 17-07-19 17.07.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC 4th Sem Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply With Fine 250/- 17-07-19 09.11.2019- KU UG 1st Sem Reg, Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date Without Fine 12-11-2019 09.11.2019- KU UG 1st Sem Reg, Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date With Fine 250/- 13-11-2019 09.11.2019- KU UG 1st To 3rd Year Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date Without Fine 12-11-2019 09.11.2019- KU UG 1st To 3rd Year Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date With Fine 250/- 13-11-19 12.11.2019- KU UG 1st Sem Reg, Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date Without Fine 12-11-2019 12.11.2019- KU UG 1st To 3rd Year Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date Without Fine 12-11-2019 13.11.2019- KU UG 1st Sem Reg, Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date With Fine 250/- 13-11-2019 13.11.2019- KU UG 1st To 3rd Year Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date With Fine 250/- 13-11-19 19.11.2019- KU MCom 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam Starts On 23-11-2019 19.11.2019- KU MCom 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam End Upto 11-12-2019 19.11.2019- KU MA 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam Starts On 23-11-2019 19.11.2019- KU MA 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam End Upto 11-12-2019 20.11.2019- KU LLB 3YDC, 5YDC 5th & 9th Sem Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 20.11.2019- KU LLB 3YDC, 5YDC 5th & 9th Sem Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice With Fine 250/- Last Date 13-12-19 20.11.2019- KU BTech 1st Year Suply Non-CBCS Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice Without Fine Last Date 28-11-19 20.11.2019- KU BTech 1st Year Suply Non-CBCS Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice With Fine 250/- Last Date 02-12-19 23.11.2019- KU MCom 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam Starts On 23-11-2019 23.11.2019- KU MA 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam Starts On 23-11-2019 28.11.2019- KU BTech 1st Year Suply Non-CBCS Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice Without Fine Last Date 28-11-19 02.12.2019- KU BTech 1st Year Suply Non-CBCS Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice With Fine 250/- Last Date 02-12-19 03.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem CBCS Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 03.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem CBCS Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 03.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem Non-CBCS Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 03.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem Non-CBCS Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 04.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year Even Sem Reg & Supply Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 04-12-19 04.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year Even Sem Reg & Supply Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 10-12-19 04.12.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC Even Sem Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 04.12.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC Even Sem Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 04.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year CBCS Reg & Supply Dec 2019 Rev Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 04.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year CBCS Reg & Supply Dec 2019 Rev Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 09.12.2019- KU LLB 3YDC, 5YDC 5th & 9th Sem Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem CBCS Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem Non-CBCS Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC Even Sem Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year CBCS Reg & Supply Dec 2019 Rev Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU LLB 3 & 5YDC Even Sem Back & Improv De-Ja 2019-20 Revi Fee Notic Withot Fine Last Dte 12-12-19 09.12.2019- KU LLB 3 & 5YDC Even Sem Back & Improv De-Ja 2019-20 Revi Fee Notic With Fine 250/- Lst Dte 17-12-19 10.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year Even Sem Reg & Supply Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 10-12-19 11.12.2019- KU MCom 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam End Upto 11-12-2019 11.12.2019- KU MA 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam End Upto 11-12-2019 12.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem CBCS Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 12.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem Non-CBCS Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 12.12.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC Even Sem Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 12.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year CBCS Reg & Supply Dec 2019 Rev Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 12.12.2019- KU LLB 3 & 5YDC Even Sem Back & Improv De-Ja 2019-20 Revi Fee Notic Withot Fine Last Dte 12-12-19 13.12.2019- KU LLB 3YDC, 5YDC 5th & 9th Sem Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice With Fine 250/- Last Date 13-12-19 13.12.2019- KU MSC Chem 10th Sem Reg, Ex & Improve Dec-Jan 2019-20 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 19-12-19 16.12.2019- KU MSC Chem 10th Sem Reg, Ex & Improve Dec-Jan 2019-20 Fee Notice Without Fine Last Date 16-12-19 17.12.2019- KU LLB 3 & 5YDC Even Sem Back & Improv De-Ja 2019-20 Revi Fee Notic With Fine 250/- Lst Dte 17-12-19 19.12.2019- KU MSC Chem 10th Sem Reg, Ex & Improve Dec-Jan 2019-20 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 19-12-19 19.12.2019- KU MSC Chem 10th Sem Reg, Ex & Improve Dec-Jan 2019-20 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 19-12-19
 01.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-IV Starts From 03-01-2019 01.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 05-01-2019 02.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 04-01-2019 02.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-IV Starts From 02-01-2019 02.01.2019- Kakatiya University BHMCT 1st Year 1st Sem Jan 2019 Exam Starts From 04-01-2019 02.01.2019- Kakatiya University BHMCT 2nd Year 1st Sem Jan 2019 Exam Starts From 04-01-2019 03.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-IV Starts From 03-01-2019 03.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 05-01-2019 03.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 07-01-2019 04.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 08-01-2019 04.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 04-01-2019 04.01.2019- Kakatiya University BHMCT 1st Year 1st Sem Jan 2019 Exam Starts From 04-01-2019 04.01.2019- Kakatiya University BHMCT 2nd Year 1st Sem Jan 2019 Exam Starts From 04-01-2019 04.01.2019- Satavahana University B.Ed 1st Sem Jan 2019 Annual Exam Starts From 08-01-2019 05.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-V Starts From 05-01-2019 05.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 09-01-2019 05.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 07-01-2019 06.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 08-01-2019 06.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 10-01-2019 06.01.2019- Satavahana University B.Ed 1st Sem Jan 2019 Annual Exam Starts From 08-01-2019 07.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VIII Starts From 11-01-2019 07.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 09-01-2019 07.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 07-01-2019 08.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VI Starts From 08-01-2019 08.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 10-01-2019 08.01.2019- Satavahana University B.Ed 1st Sem Jan 2019 Annual Exam Starts From 08-01-2019 09.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VIII Starts From 11-01-2019 09.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 09-01-2019 10.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VII Starts From 10-01-2019 11.01.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 1st Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Paper-VIII Starts From 11-01-2019 07.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-I Starts From 11-02-2019 09.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-I Starts From 11-02-2019 09.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-II Starts From 13-02-2019 09.02.2019- Kakatiya University CDE M.Sc Psychology Feb 2019 Practical Exam Starts From 13-02-2019 11.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-I Starts From 11-02-2019 11.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-II Starts From 13-02-2019 11.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-III Starts From 15-02-2019 11.02.2019- Kakatiya University CDE M.Sc Psychology Feb 2019 Practical Exam Starts From 13-02-2019 13.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-II Starts From 13-02-2019 13.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-III Starts From 15-02-2019 13.02.2019- Kakatiya University CDE M.Sc Psychology Feb 2019 Practical Exam Starts From 13-02-2019 14.02.2019- Kakatiya Institute Of Technology & Science B.Tech 8th Sem Feb 2019 Exam Starts From 18-02-2019 15.02.2019- Kakatiya University LLM 3rd Sem Feb 2019 Exam Paper-III Starts From 15-02-2019 16.02.2019- Kakatiya Institute Of Technology & Science B.Tech 8th Sem Feb 2019 Exam Starts From 18-02-2019 18.02.2019- Kakatiya Institute Of Technology & Science B.Tech 8th Sem Feb 2019 Exam Starts From 18-02-2019 04.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 08-03-2019 05.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 09-03-2019 06.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 08-03-2019 07.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 11-03-2019 07.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 09-03-2019 08.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 08-03-2019 08.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 12-03-2019 09.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee Last Date For 12-03-2019 09.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 11-03-2019 09.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 13-03-2019 09.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-I Starts From 09-03-2019 10.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 14-03-2019 10.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 12-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee Last Date For 12-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee With Fine 250/- 15-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 11-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 13-03-2019 11.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 15-03-2019 12.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 16-03-2019 12.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 14-03-2019 12.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-II Starts From 12-03-2019 13.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee Last Date For 12-03-2019 13.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee With Fine 250/- 15-03-2019 13.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 13-03-2019 13.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 15-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 18-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 16-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-III Starts From 14-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 14.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 15.03.2019- Kakatiya University M.Tech 2nd Year 1st Sem Reg & Ex Mar 2019 Exam Fee With Fine 250/- 15-03-2019 15.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 15-03-2019 15.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 19-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 18-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 20-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-IV Starts From 16-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 16.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 17.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 19-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 18-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 20-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 22-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee Last Date For 18-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 18.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended Last Date For 20-03-2019 19.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-V Starts From 19-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 1st Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 20-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 22-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 20.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended Last Date For 20-03-2019 21.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 21.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 22.03.2019- Kakatiya University Pharm.D 2nd Year Supply Mar 2019 Exam Paper-VI Starts From 22-03-2019 22.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Apr-May 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 22.03.2019- Kakatiya University M.Sc (CS) 2nd Year 2nd Sem Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 22-03-2019 22.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended With Fine 250/- 26-03-2019 23.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 23.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 24.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 28-03-2019 24.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee with Fine 250/- 28-03-2019 24.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended With Fine 250/- 26-03-2019 25.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 25.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee Last Date For 25-03-2019 26.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 28-03-2019 26.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee with Fine 250/- 28-03-2019 26.03.2019- Kakatiya University PG 4th Sem Mar 2019 Exam Fee Extended With Fine 250/- 26-03-2019 28.03.2019- Kakatiya University B.Tech 1st To 4th Year 2nd Sem Reg Apr 2019 Exam Fee With Fine 250/- 28-03-2019 28.03.2019- Kakatiya University LLB 3rd & 5th YDC April 2019 Exam Fee with Fine 250/- 28-03-2019 16.04.2019- Kakatiya University B.Pharm 3rd & 4th Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice without Fine 24-04-2019 16.04.2019- Kakatiya University B.Pharm 3rd & 4th Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice with Fine 29-04-2019 16.04.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice without Fine 24-04-2019 16.04.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice with Fine 29-04-2019 29.04.2019- Kakatiya University B.Pharm 3rd & 4th Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice with Fine 29-04-2019 29.04.2019- Kakatiya University MBA 1st Year 2nd Sem May 2019 Exam Fee Notice with Fine 29-04-2019 10.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee Notification Last Date 19-06-2019 11.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee With Fine 250/- Last Date 24-06-2019 19.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee Notification Last Date 19-06-2019 19.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee Without Fine Last Date 19-06-2019 24.06.2019- KU B.Pharm 1st & 2nd Year 2nd Sem Reg & Supply June 19 Exam Fee With Fine 250/- Last Date 24-06-2019 02.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg, Ex & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply From 12-07-2019 02.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply With Fine 250/- 17-07-19 02.07.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC 4th Sem Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply 12-07-2019 02.07.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC 4th Sem Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply With Fine 250/- 17-07-19 12.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg, Ex & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply From 12-07-2019 12.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg, Ex & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply 12-07-2019 12.07.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC 4th Sem Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply 12-07-2019 17.07.2019- KU LLM 4th Sem (Reg & Improve) Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply With Fine 250/- 17-07-19 17.07.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC 4th Sem Aug 2019 Exam Fee Notice Last Date For Apply With Fine 250/- 17-07-19 09.11.2019- KU UG 1st Sem Reg, Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date Without Fine 12-11-2019 09.11.2019- KU UG 1st Sem Reg, Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date With Fine 250/- 13-11-2019 09.11.2019- KU UG 1st To 3rd Year Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date Without Fine 12-11-2019 09.11.2019- KU UG 1st To 3rd Year Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date With Fine 250/- 13-11-19 12.11.2019- KU UG 1st Sem Reg, Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date Without Fine 12-11-2019 12.11.2019- KU UG 1st To 3rd Year Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date Without Fine 12-11-2019 13.11.2019- KU UG 1st Sem Reg, Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date With Fine 250/- 13-11-2019 13.11.2019- KU UG 1st To 3rd Year Backlog Nov-Dec 2019 Exam Fee Notification Last Date With Fine 250/- 13-11-19 19.11.2019- KU MCom 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam Starts On 23-11-2019 19.11.2019- KU MCom 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam End Upto 11-12-2019 19.11.2019- KU MA 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam Starts On 23-11-2019 19.11.2019- KU MA 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam End Upto 11-12-2019 20.11.2019- KU LLB 3YDC, 5YDC 5th & 9th Sem Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 20.11.2019- KU LLB 3YDC, 5YDC 5th & 9th Sem Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice With Fine 250/- Last Date 13-12-19 20.11.2019- KU BTech 1st Year Suply Non-CBCS Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice Without Fine Last Date 28-11-19 20.11.2019- KU BTech 1st Year Suply Non-CBCS Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice With Fine 250/- Last Date 02-12-19 23.11.2019- KU MCom 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam Starts On 23-11-2019 23.11.2019- KU MA 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam Starts On 23-11-2019 28.11.2019- KU BTech 1st Year Suply Non-CBCS Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice Without Fine Last Date 28-11-19 02.12.2019- KU BTech 1st Year Suply Non-CBCS Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice With Fine 250/- Last Date 02-12-19 03.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem CBCS Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 03.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem CBCS Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 03.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem Non-CBCS Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 03.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem Non-CBCS Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 04.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year Even Sem Reg & Supply Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 04-12-19 04.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year Even Sem Reg & Supply Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 10-12-19 04.12.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC Even Sem Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 04.12.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC Even Sem Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 04.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year CBCS Reg & Supply Dec 2019 Rev Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 04.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year CBCS Reg & Supply Dec 2019 Rev Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 09.12.2019- KU LLB 3YDC, 5YDC 5th & 9th Sem Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem CBCS Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem Non-CBCS Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC Even Sem Dec 2019 Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year CBCS Reg & Supply Dec 2019 Rev Fee Notice Without Fine Last Date 09-12-19 09.12.2019- KU LLB 3 & 5YDC Even Sem Back & Improv De-Ja 2019-20 Revi Fee Notic Withot Fine Last Dte 12-12-19 09.12.2019- KU LLB 3 & 5YDC Even Sem Back & Improv De-Ja 2019-20 Revi Fee Notic With Fine 250/- Lst Dte 17-12-19 10.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year Even Sem Reg & Supply Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 10-12-19 11.12.2019- KU MCom 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam End Upto 11-12-2019 11.12.2019- KU MA 3rd Sem CBCS Nov-Dec 2019 Exam Centres With Time Table Exam End Upto 11-12-2019 12.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem CBCS Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 12.12.2019- KU BPharm 2nd & 3rd Year 1st Sem Non-CBCS Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 12.12.2019- KU LLB 3YDC & 5YDC Even Sem Dec 2019 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 12.12.2019- KU BTech 1st & 2nd Year CBCS Reg & Supply Dec 2019 Rev Fee Notice With Fine 250/- Last Date 12-12-19 12.12.2019- KU LLB 3 & 5YDC Even Sem Back & Improv De-Ja 2019-20 Revi Fee Notic Withot Fine Last Dte 12-12-19 13.12.2019- KU LLB 3YDC, 5YDC 5th & 9th Sem Nov-Dec 2019 Exam Fee Notice With Fine 250/- Last Date 13-12-19 13.12.2019- KU MSC Chem 10th Sem Reg, Ex & Improve Dec-Jan 2019-20 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 19-12-19 16.12.2019- KU MSC Chem 10th Sem Reg, Ex & Improve Dec-Jan 2019-20 Fee Notice Without Fine Last Date 16-12-19 17.12.2019- KU LLB 3 & 5YDC Even Sem Back & Improv De-Ja 2019-20 Revi Fee Notic With Fine 250/- Lst Dte 17-12-19 19.12.2019- KU MSC Chem 10th Sem Reg, Ex & Improve Dec-Jan 2019-20 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 19-12-19 19.12.2019- KU MSC Chem 10th Sem Reg, Ex & Improve Dec-Jan 2019-20 Fee Notice With Fine 250/- Last Date 19-12-19
ONLINE PRACTICE TEST
  Home     Kakatiya University     News
Kakatiya University News
KUPGCET 2017: Kakatiya University Releases Counselling Schedule For Qualified Candidates 28-Jul-2017
Warangal,Jul 28

Kakatiya University (KU) has released the counselling schedule for candidates qualified in KUPGCET 2017 exam. The schedule has been released for the first phase counselling which includes dates for exercising web options and certificates verification. The date slot for certificate verification is July 28 to August 7 and for web option is from August 1 to August 10. Different dates and time have been allotted for certificate verification and web options. Qualified candidates should check the detailed schedule for the verification and web option exercising date for their respective course. For the first round of counselling, for majority of courses, students who have scored 30 marks and above have been called for counselling except for M.Com., M.Sc. Mathematics, and M.Sc. Chemistry, in which the cut off mark is a little higher. The registration fee for certificate verification for OC/BC candidates is Rs. 200 and for SC/ST/PHC is Rs. 150.

Special category NCC, NSS,CAP,SPORTS & PHC certificate verification will be held in next phase of certificate verification; hence, the candidates concerned are requested to submit all copies of relevant certificates at the office on the day of certificate verification. In case of Non Entrance subjects of M.A.(Urdu), M.A.(Hindi),M.A.(Sanskrit), Food Science & Technology, Nano-Technology and MIT, certificate verification will be held from 11th to 12th August 2017. Candidates would need to carry the original as well as one set of Xerox for the following documents: 1. Entrance Hall Ticket 2. Entrance Marks Card 3. SSC Memo 4. Intermediate Memo 5. Degree Memo & Provisional 6. Study Certificates (6th to Degree) 7. Transfer Certificate 8. Caste Certificate 9. Income Certificate 10. Residential/Local Certificate 11. Aadhaar Card.

Conference on economic reforms at KU 25-Jan-2017
Telangana,Jan 25

The Department of Economics, Kakatiya University is organising a two-day international conference on “25 years of Indian economic reforms in India” on January 28 and 29.

University Vice-Chancellor R Sayanna, registrar M V Ranga Rao and department head B Suresh Lal said there would be four parallel sessions in which 385 papers would be presented by academics, research scholars and experts. Delegates from several States and five foreign countries would be taking part in the debate on a wide range of issues relating to economic reforms.

Chairman, Centres for Economics and Social Studies (CESS) R Radha Krishna would be the chief guest while Biswajit Dhar from JNU would deliver keynote address. Telangana Assembly speaker S Madhusudhana Chary will be chief guest at the valedictory function.

M.V. Ranga Rao appointed Registrar of Kakatiya University 24-Oct-2016
Telangana,Oct 24

Professor of law M.V. Ranga Rao has been appointed Registrar of Kakatiya University. He took charge of the same from G. Benerjee on Sunday afternoon.

Currently, Prof. Rao is the dean, Faculty of Law, and also convener of TS-LAWCET 2016. In the past, he held important administrative positions at the varsity, including in-charge Registrar, principal, head, chairperson of the Board of Studies, Controller of Examinations, and additional controller of examinations.

Speaking on the occasion, he said that he would strive for the development of Kakatiya University.

Kakatiya University supply exams notification released 19-Oct-2016
Telangana,Oct 19

The supplementary examinations of BA/BBM/B.Com/B.Sc are rescheduled to be held from 21/10/2016 at the same centres.

KU distance education PG exams from Aug. 18 11-Aug-2016
Hyderabad,Aug 11 The examinations for the PG distance education courses offered by Kakatiya University would be held from August 18 onwards. The first year examinations would be held from August 18 and second year from August 20. The examinations would be held between 2 p.m. and 5 p.m. The students can collect their hall-tickets from their respective examination centres a day before the conduct of examinations.
NCC to be an optional subject in Kakatiya University 29-Jun-2013
Warangal,Jun 29 NCC will be included as an optional subject at degree level on a pilot basis in Kakatiya University, according to Air Commodore Suresh Badyal, deputy director-general of the National Cadet Corps (NCC).

Badyal said NCC was introduced as an optional subject in about 30 select colleges across the country. In the second phase, it will be introduced on pilot basis in Kakatiya University.

He presented the NCC colonel rank to Kakatiya University vice-chancellor Prof Boda Venkat Ratnam here on Friday. The honour was bestowed on Ratnam by the Union defence ministry for his services to education and student community. The vice-chancellor said he was dedicated the honour to the university.

Badyal said the NCC had proposed to increase the refreshment charges of cadets from the present Rs 6 to Rs 15. "We have sent a proposal to the government. It is under active consideration," he added.

Source:Times of India
Distance learning at KU revamped 22-Jan-2013
Warangal,Jan 22 The School of Distance Learning & Continuing Education (SDLCE) of Kakatiya University is planning to offer nine short-term job oriented courses to engage the unemployed youth.

It will soon offer diploma courses in Drawing and Computer Applications and certificate courses in drawing/beautician work/desktop publishing/web designing/Java programming/animation and net programming.

Speaking to The Hindu , SDLCE director D. Rajendra Prasad said that they had introduced BSc. (Maths, Statistics, Computer Science), Master of Social Work, MSc. (Statistics), MBA and MSc. (Computer Science) recently.

“We want to introduce short term courses which earn employment immediately after completion of the course. It is the need of the hour as many youth after graduation look for employment but remain idle due to lack of technical qualification,” he explained.

The SDLCE was also contemplating to introduce more vocational courses and was also consulting the Polytechnic College. “We are also talking to various organisations that require human resource like BSNL. We will design a course for youth who will be employed by the BSNL after the course,” he said.

The SDLCE presently offers 43 courses and serves more than 50,000 students spread across the globe.

Mr. Rajendra Prasad, who took over as the director recently, said he was focusing more on strengthening the ‘students support services by bringing in new initiatives like total computerisation of records, delivering certificates to the door step of students after completion of course, digitisation of records right from application stage and introduction of IVRS wherein students can know their marks directly and introduction of SMSes to inform students about the examination schedule and contact classes.

“We are reorienting our staff to bring in more transparency and accountability. From now onwards they will be more responsible and gentle while serving the students,” Mr Prasad said.

Source:The Hindu
Submission of forms at KU 18-Jan-2013
Warangal,Jan 18 The last date for submission of forms for entrance examinations for admission into MBA (Distance Mode) 2-year semester wise programme at Kakatiya University School of Distance Learning & Continuing Education (SDLCE) for the academic year 2012-13 is January 18.

Candidates who qualified in ICET 2011 and 2012 can take admission directly without appearing for the entrance examination, said Prof. D. Rajendra Prasad, Director, SDLCE.

The entrance examination will be held on January 27, 2013 and applications for entrance examinations can be downloaded from the website www.sdlceku.co.in, he added.

Source:The Hindu
Receive All Updates Via Facebook